UCHWAŁA NR 720/LI/10 z dnia 25 maja 2010 roku
w sprawie: wynajęcia w trybie bezprzetargowym garażu o nr ewid. 685/4 mieszczącego się przy ul. Kościuszki 13.

UCHWAŁA NR 720/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku

w sprawie: wynajęcia w trybie bezprzetargowym garażu o nr ewid. 685/4 mieszczącego się przy ul. Kościuszki 13.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z  2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128;  Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327; Dz. U. Nr 138 poz. 974; Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111; Dz. U. Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420, Dz. U. Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 142 i 146),  Rada Miasta Płocka postanawia:
 
 
§ 1
Wyrazić  zgodę na wynajęcie w trybie bezprzetargowym garażu nr ewid. 685/4 o pow. 16,00 m2, zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 13 (działka nr 840/8), Panu Bohdanowi Węcławskiemu, zamieszkałemu w Płocku, ul. Kolegialna 26c m 8 w Płocku, na czas nieokreślony, począwszy od 01.06.2010 r.

§ 2
Zobowiązać Prezydenta Miasta Płocka do ustalenia stawki czynszu za najem garaż.

§ 3
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


UZASADNIENIE


 Pan Bohdan Węcławski, zam. ul. Kolegialna 26c m 8 w Płocku zwrócił się z wnioskiem o wynajęcie na dalszy okres garażu zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 13 nr ewid. garażu 685/4 położonego na działce nr 840/8.
 Przedmiotowy garaż wynajmowany jest przez Pana Węcławskiego od 2004 r. Ostatnia z umów zawarta została na podstawie Zarządzenia Nr 630/07 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 23.05.2007 r. i obowiązuje do 30.05.2010 r. Z uwagi na zbliżający się termin wygaśnięcia umowy najmu Pan B. Węcławski   zwrócił się o dalsze użytkowanie garażu.
 Zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy jest on zasłużonym kombatantem, weteranem wojennym, uczestniczącym w wielu działaniach wojennych w czasie II wojny światowej. Na skutek odniesionych w czasie wojny ran nogi obecnie ma problemy z poruszaniem się. Zgodnie z przedstawionymi dokumentami był wielokrotnie odznaczany za zasługi w czasie wojny. Pan Bohdan Węcławski przedstawił dokumenty potwierdzające, iż jest właścicielem samochodu o nr rej. WP 47245 marki Mercedes. 
 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, zmienionym ustawą z dn. 24.08.2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw  do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony; uchwała Rady Miasta jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Prezydent może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miasta.   
 Z uwagi na planowaną przez Gminę zamianę nieruchomości (dz. nr 840/8) celem realizacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zasadnym jest wyrażenie zgody na wynajęcia garażu na czas nieokreślony. Pozwoli to na wypowiedzenie umowy najmu w każdym czasie w przypadku realizacji planowanej zamiany. 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 28 maja 2010, godzina 09:51)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 395
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji