U C H W A Ł A Nr 62/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka
U C H W A Ł A Nr 62/VI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2003 rokuw sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) i § 28 Statutu Miasta Płocka przyjętego uchwałą Nr 1054/LI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 107, poz. 2319)– Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:


§ 1.

Uchwala się Regulamin Rady Miasta Płocka stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 3.

Traci moc uchwała Nr 1108/LIV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 354
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji