Uchwała Nr 656/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku
w sprawie: zatwierdzenia statutów Osiedli Miasta Płocka.

Uchwała Nr 656/XXXVII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2005 roku

w sprawie: zatwierdzenia statutów Osiedli Miasta Płocka.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) w związku z § 50 ust. 6 i ust. 8 Statutu Miasta Płocka przyjętego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 48 poz. 1306 ze zmianami) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Zatwierdza się Statuty Osiedli:
1.„Borowiczki”
2.„Ciechomice”
3.„Dobrzyńska”
4.„Dworcowa”
5.„Góry”
6.„Imielnica”
7.„Kochanowskiego”
8.„Kolegialna”
9.„Łukasiewicza”
10.„Międzytorze”
11.„Podolszyce Południe”
12.„Podolszyce Północ”
13.„Pradolina Wisły”
14.„Radziwie”
15.„Stare Miasto”
16.„Skarpa”
17.„Trzepowo”
18.„Tysiąclecia”
19.„Winiary”
20.„Wyszogrodzka”
21.„Zielony Jar”
stanowiące załączniki, odpowiednio, od 1 do 21 do uchwały.

§ 2.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:
1)uchwał Nr 274/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Statutów Osiedli Miasta Płocka,
2)uchwała Nr 552/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie tablic Rad Mieszkańców Osiedli Płocka.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga