Uchwała Nr 792/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Uchwała Nr 792/XLV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2005 roku

w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Na podstawie art.18 ust.1 i ust.2 pkt. 9 lit. a  w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 ) i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku  - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191  ze zm. z 1990r Nr 43 poz. 253, Nr 92 poz. 541, z 1991r. Nr 34 poz. 151, z 1992r. Nr 6 poz. 20, z 1993r. Nr 40 poz. 180, z 1994r. Nr 1 poz. 3, Nr  65 poz. 285, z 1996r. Nr 23 poz. 102, Nr 106 poz. 496, z 1997r. Nr 9 poz. 43, z 2002r. Nr 153 poz. 1271 i z 2004r. Nr 141 poz. 1492) –

Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Podjąć zamiar nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku o nazwie Plac Narutowicza oznaczonej numerem geodezyjnym 987 o powierzchni 0.7249 ha uregulowanej w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej KW – 95098/0.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

U Z A S A D N I E N I E

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Płocku Wydział Cywilny sygn. akt I Ns 979/02 z dnia 04.III.2004r. Skarb Państwa nabył przez zasiedzenie z dniem 20.I.2002r. nieruchomość zabudowaną położoną w Płocku o nazwie Plac Narutowicza o pow. 0.7249 ha, oznaczoną w katastrze nieruchomości jako działka ewidencyjna o numerze 987.
Ponieważ zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy o samorządzie gminny  (Dz. U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm. ) do zadań własnych gminy należy zaspakajanie potrzeb wspólnoty, w tym sprawy z zakresu gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego, przejęcie na własność wspomnianej nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych gminy.
Powyższe odbywa się poprzez przyjęcie niniejszego projektu uchwały Rady Miasta Płocka, a następnie wystąpienie do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o komunalizację przedmiotowej nieruchomości.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 03 października 2005, godzina 14:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 311
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji