Uchwała Nr 705/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku
w sprawie przystąpienia miasta Płocka do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Działanie 1.4 „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.

Uchwała Nr 705/XL/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 maja 2005 roku

w sprawie przystąpienia miasta Płocka do projektu  współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Działanie 1.4  „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.

Na podstawie art.4 ust 1 pkt.3,5,17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr142 poz.1592 ze zmianami: Dz.U. z 2002r.Nr23poz.220,  Nr62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz.1806, Nr153 poz.1271, Dz.U. z 2003r. Nr162 poz.1568, Dz.U.z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) w związku  z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004–2006 (Dz.U.04r. Nr166 poz.1743)  oraz  uchwałą Nr 260/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 r. w sprawie ustalenia wizji (misji), kierunków rozwoju i celów szczegółowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka.

Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1

Podjąć działania zmierzające do uczestnictwa Miasta Płocka w projekcie współfinansowanym
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 1.4  „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w Schemacie a) „Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy”, w tym:

1)opracowanie wniosku aplikacyjnego,
2)złożenie wniosku o przyznanie środków,
3)zrealizowanie projektu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 


UZASADNIENIE

Sektorowy Program Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL) na lata 2004-2006 określa cele
i kierunki oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację priorytetów:
1)Aktywna polityka rynku pracy i integracji zawodowej i społecznej,
2)Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy,
3)Pomocy techniczna.

Dokument został przyjęty Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004r.
Celem SPO Rozwój Zasobów Ludzkich jest budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze szkolenia, kształcenia i pracy.
Zgodnie z Uzupełnieniem Programu SPO RZL Działanie 1.4. „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” ma na celu „zwiększenie stopnia przygotowania zawodowego
i poprawy zdolności do uzyskania zatrudnienia przez osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, budowanie potencjału oraz tworzenie nowych oraz doskonalenie istniejących instrumentów, zwiększających możliwości osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. Działanie to ma się przyczynić do adaptacji osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
W ramach tego działania Miasto Płock zamierza złożyć wniosek o finansowanie projektu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu będzie udzielanie osobom niepełnosprawnym pomocy w ocenie posiadanych predyspozycji zawodowych, możliwości oraz aspiracji zawodowych, w wyborze drogi zawodowej, w doborze odpowiedniego kierunku szkolenia zawodowego, w określaniu warunków umożliwiających wykonywanie pracy, w adaptacji w konkretnym środowisku pracy. Realizacja projektu przyczyni się do zniesienia ograniczeń w dostępie do zindywidualizowanych form pomocy poradnictwa i doradztwa. Osobom niepełnosprawnym (pozostającym bez zatrudnienia) zostanie zapewniony dostęp do internetu, a porady udzielane będą drogą on-line, telefoniczną, a w razie konieczności również w miejscu zamieszkania.
Celem projektu będzie również przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej skierowanej do pracodawców i ich pracowników, decydentów i społeczności lokalnych. Przyczyni się ona do zwiększenia na poziomie lokalnym zainteresowania pracodawców zatrudnianiem niepełnosprawnych pracowników oraz kształtowania dobrego klimatu społecznego, przełamywania występującego w świadomości pracodawców i pracowników pełnosprawnych negatywnego stereotypu osoby niepełnosprawnej jako pracownika, przekazywania wiedzy o prawach osób niepełnosprawnych, ich potrzebach, możliwościach
i dokonaniach zawodowych oraz do upowszechnienia dobrych praktyk i doświadczeń z obszaru zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z aktualnymi zapisami Uzupełnienia Programu SPO RZL oraz „Wytycznymi dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie projektów w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich” przewiduje się dofinansowanie 100% kosztów kwalifikujących się projektu ze środków publicznych:
1)z Europejskiego Funduszu Społecznego – 71,8%,
2)z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 28,2%.
Obecnie trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku w których uczestniczą:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Biuro Funduszy i Informacji Europejskiej, Rzecznik Osób Niepełnosprawnych – Jednostki Budżetowe Urzędu Miasta.
W celu realizacji projektu nie przewiduje się zaangażowania i przekazania z budżetu Miasta Płocka żadnych dodatkowych środków finansowych ani zaciągania żadnych dodatkowych zobowiązań.
Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który będzie prowadził obsługę projektu (dodatkowe zatrudnienie, koszty sprzętu multimedialnego, materiałów biurowych i papierniczych, audytu zewnętrznego, wynajmu i wyposażenia pomieszczenia na Biuro Projektu oraz inne wydatki w ramach kosztów kwalifikowalnych) będą finansowane ze środków EFS  - otrzymanych w ramach projektu.
W postaci wkładu własnego przewiduje się czasowe zaangażowanie w realizację projektu pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, którzy będą nim zarządzać, prowadzić obsługę księgową, monitoring i sprawozdawczość.
Wniosek o finansowanie projektu zostanie złożony do dnia 31.05.2005r. do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydział Wdrażania Programów Unii Europejskiej, Al. Jana Pawła II/13 w Warszawie.
Miasto Płock będzie mogło przystąpić do wdrażania projektu po otrzymaniu decyzji o akceptacji wniosku i podpisaniu umów finansowania z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 01 czerwca 2005, godzina 12:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 263
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji