Uchwały Nr 732/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku.

Uchwały NR 732/XLIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2005 roku

w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. 1997 r. Nr 123, poz.779 z późn. zm.)  oraz  art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i ust. 2. pkt. 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Nadać Regulamin Straży Miejskiej w Płocku w brzmieniu wg Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 375/XVI/99 Rady Miasta Płocka z dnia 7 września 1999 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga


Uzasadnienie

1.Nowy projekt regulaminu Straży Miejskiej w Płocku stanowi jednolity tekst podzielony na VIII rozdziałów, zawierających zapisy postanowień, cele i zadania formacji, struktury organizacyjne, uprawnienia i obowiązki, sposób wykonywania tych obowiązków i zadań a także źródło działań prawidłowego funkcjonowania jednostki.

2.Poszczególne paragrafy zawierają zapisy nowe lub z wprowadzonymi zmianami a niektóre są w brzmieniu identycznym jak w dokumencie dotychczas obowiązującym.
Zmieniona 12 czerwca 2003 roku ustawa o strażach gminnych, która weszła w życie 31 grudnia 2003 roku spowodowała konieczność dokonania stosownych zapisów    w nowym regulaminie, zmieniając zapisy zawarte w Regulaminie Straży Miejskiej w Płocku uchwalonym przez Radę Miasta Płocka 7 września 1999 roku.

 

  Zmiany te dotyczą w szczególności:


a)uprawnień strażnika do przetwarzania danych osobowych, kierowania wniosków do sądu i uprawnień do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych,


b)stosowania środków przymusu bezpośredniego poprzez wykreślanie z katalogu środków przymusu broni palnej gazowej. Ustawodawca uznał, że ten środek przymusu przy charakterze pełnionej przez straż służby i zadaniach obejmujących szeroko rozumiany  zakres ochrony  ładu i porządku publicznego ( a nie zwalczanie ciężkich przestępstw) nie w pełni pomaga w osiągnięciach zakładanych celów, gdyż na styku ze sprawcą przestępstwa, funkcjonariusz straży może być traktowany jakby posiadał broń palną bojowa. Jednocześnie pozostawiono uprawnienie do stosowania ręcznych miotaczy gazowych, które są niewiele mniej skuteczne od broni palnej gazowej a jednocześnie łatwiejsze w użyciu. Doprecyzowano też możliwość stosowania paralizatorów elektrycznych i broni palnej bojowej – podczas ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej oraz w konwojach dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,


c) zobowiązania strażników oraz osób ubiegających się o przyjęcie do służby w straży do badań lekarskich i psychologicznych.


 3. Ponadto ustawa z 12 czerwca 2003 roku dokonała zmian w ustawie z dnia              10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych, w ustawie z dnia  6 kwietnia 1990 roku o Policji i w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo             o ruchu drogowym – upoważniając straż gminną ( miejską ) do dostępu do informacji  określanych w tych przepisach.

 

4. W rozdziale informującym o zadaniach straży znalazł się zapis o kontroli ruchu drogowego. Zakres tych kontroli wyniknął z uprawnień nadanych strażnikowi miejskiemu  ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. zezwalającą na:

dawanie poleceń lub sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze,
korzystania z danych zawartych w centralnej ewidencji pojazdów oraz właścicieli i posiadaczy pojazdów,
korzystania z centralnej ewidencji kierowców,
podejmowanie decyzji o przemieszczeniu lub usunięciu pojazdu z drogi           w sytuacji pozostawienia go w miejscu zabronionym, utrudniającym ruch czy w inny sposób zagrażającym bezpieczeństwu.


Nadal obowiązuje zapis prawa o ruchu drogowym – dotyczący usuwania pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub, które nie są używane.


5.  Równolegle nie mniej istotną przyczyną i koniecznością dokonania zmiany zapisów zawartych w obecnie obowiązującym Regulaminie Straży Miejskiej w Płocku są zmiany związane ze schematem struktury organizacyjnej jednostki, tj.:

a)jednym z podstawowych zadań straży jest informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń np. o powodzi czy wybuchu, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw   i wykroczeń oraz wszelkim zjawiskom kryminogennym. W tych zakresach straż współdziała z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Mogą być to zwykłe działania profilaktyczne realizowane w formie służb patrolowo – interwencyjnych mających na celu zapobieganiu np. alkoholizmowi, narkomanii czy prostytucji. Działania prewencyjne nie muszą się zamykać na potencjalnych sprawcach z grup młodzieżowych i osobach dorosłych. Działania takie to profilaktyka i wychowywanie wśród dzieci i młodzieży będącej w wieku szkolnym, a nawet przedszkolnym. Właśnie dla realizacji tych zadań powołano grupę strażników, posiadających przygotowanie pedagogiczne, tworząc tym samym Referat Szkolno- Edukacyjny.

b)dla realizowania zadań związanych z informowaniem i ostrzeganiem społeczeństwa o zagrożeniach, podjętych działaniach przez Komendę Straży Miejskiej, osiągniętych celach i wynikach, stworzony został etat rzecznika prasowego. Osoba ta współpracuje ze wszystkimi lokalnymi mediami, kreując pozytywny wizerunek  jednostki wykonując jednocześnie ustawowe zadania, związane ze służbą patrolowo - interwencyjną.

6. W stosunku do zapisów obecnie obowiązującego regulaminu, dzięki zwiększeniu stanu etatowego został zmieniony także tok służby – z systemu dwuzmianowego na trzyzmianowy - 24 godzinny.
           
Została wprowadzona trzecia nocna zmiana w formie patrolu. Początkowo w składzie dwóch a obecnie trzech strażników. Jest to zmotoryzowana służba patrolowo – interwencyjna, która zapewnia ciągłość służby i poprawia znacząco bezpieczeństwo w mieście.
Służba ta pełniona jest w godz. od 22.00 – 6.00. W ramach potrzeb często wzmacniana dodatkowymi patrolami pieszymi lub zmotoryzowanymi.        

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 30 czerwca 2005, godzina 14:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 410
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 30 czerwca 2005, godzina 14:09
  • Historia aktualizacji

  • 30 czerwca 2005, godzina 14:09 Aktualizacja danych