Uchwała Nr 979/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku
w sprawie zmiany Statutu Miasta Płocka.

Uchwała Nr 979/LVII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 2006 roku

w sprawie zmiany Statutu  Miasta Płocka.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 163, poz. 1568, z 2004v r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203 i Nr 167, poz.1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) w związku z art. 16 ust.1 i ust. 3 ustawy  z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 96, poz 959 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) - Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1

W Statucie Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2006 r. Nr 82, poz. 2708 ) wprowadza się zmiany:

1. W § 17 w ust. 2 po wyrazach „w ust. 3” dodaje się wyrazy „postanowienia § 2 ust. 3 w zakresie opiniowania projektów uchwał przez Komisje nie stosuje się”.
2.  w § 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„ust. 5. Wniosek powinien zawierać żądanie i zwięzłe uzasadnienie. W zakresie udzielenia informacji dotyczącej jego realizacji postanowienia ust. 3 pkt 2 stosuje się odpowiednio.”
3.  W § 24 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:
a) „ust. 1. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół. Protokół zawiera jako załączniki materiały omawiane na sesji oraz listy obecności osób zaproszonych, w tym radnych, biorących udział w sesji. W przypadku zarządzenia przerwy w obradach Rady na inny dzień – radni mają obowiązek ponownego potwierdzenia swojej obecności na tej liście”.
b) „ust. 2. Odpis protokołu, po jego przyjęciu na sesji Rady winien być w ciągu czternastu dni przekazany do Prezydenta”.

4.  W § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„ust. 3. Posiedzenia Komisji są protokołowane przez pracowników wydziałów, które je obsługują. Zdanie drugie i trzecie § 24 ust. 1 stosuje się odpowiednio”.

5. W § 28 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„ust. 6. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy składu Komisji. Do wniosków przyjętych przez Komisje postanowienia § 20 ust. 3 pkt 2 stosuje się odpowiednio”.

6.  W § 63 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„ust. 4. Gospodarka finansowa Miasta jest jawna”.

7.  W § 66 ust. 2   wyrazy „ przez Radę Miasta” skreśla się.
8.  Załącznik Nr 15 Wykaz Jednostek Organizacyjnych (Instytucji i spółek) Miasta Płocka do Statutu Miasta Płocka otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Uzasadnienie

W związku z utworzeniem nowych Jednostek Budżetowych w Płocku oraz zmianami siedzib i nazw oraz adresów istniejących Jednostek, należy dokonać aktualizacji Załącznika Nr 15 – Wykaz Jednostek Organizacyjnych (Instytucji i Spółek) Miasta Płocka do Statutu Miasta Płocka.
Proponowane zmiany do Statutu Miasta regulują kwestie terminu udzielania odpowiedzi na wnioski Komisji Rady oraz sprawy dotyczące załączników do protokołów z Sesji Rady i Komisji, a także podpisywania listy obecności przez radnych na Sesjach i Komisjach, na drugiej części posiedzenia w związku z zarządzoną przerwą w obradach Rady i Komisji na inny dzień.
Ponadto w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych należy dostosować zapisy Statutu Miasta do obecnie obowiązującego prawa.      

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 29 czerwca 2006, godzina 14:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 703
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji