UCHWAŁA Nr 256/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
rozpatrzenia protestu mieszkańców ul. Podleśnej: Agnieszki Skórzyńskiej, Kamila Skórzyńskiego, Marii Kołachy, Adama Filipowicza, Jadwigi Jóźwiak, Karola Wróblewskiego, Wiktora Cylińskiego, Barbary Osmańskiej oraz Barbary Smardzewskiej – Czmiel do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej.

UCHWAŁA Nr 256/XIV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 września 2003 roku

w sprawie: rozpatrzenia protestu mieszkańców ul. Podleśnej: Agnieszki Skórzyńskiej, Kamila Skórzyńskiego, Marii Kołachy, Adama Filipowicza, Jadwigi Jóźwiak, Karola Wróblewskiego, Wiktora Cylińskiego, Barbary Osmańskiej oraz Barbary Smardzewskiej – Czmiel do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej.

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz. 1279; z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268
z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804 oraz 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984 i Nr 130 poz. 1112 ) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 i z 2002r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717)
w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) oraz Uchwałą Nr 834/XLI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej, po rozpatrzeniu protestu mieszkańców ul. Podleśnej: Agnieszki Skórzyńskiej, Kamila Skórzyńskiego, Marii Kołachy, Adama Filipowicza, Jadwigi Jóźwiak, Karola Wróblewskiego, Wiktora Cylińskiego, Barbary Osmańskiej oraz Barbary Smardzewskiej – Czmiel do projektu w/w planu - Rada Miasta Płocka postanawia co następuje:

§ 1


Protest odrzucić w całości, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 659/2003
z dnia 13 sierpnia 2003r., stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


W dniach od 07 maja 2003r. do 09 czerwca 2003r. został wyłożony do publicznego wglądu, projekt Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej. W dniu 17 czerwca 2003 wpłynęło do Urzędu Miasta Płocka pismo Agnieszki Skórzyńskiej, Kamila Skórzyńskiego, Marii Kołachy, Adama Filipowicza, Jadwigi Jóźwiak, Karola Wróblewskiego, Wiktora Cylińskiego, Barbary Osmańskiej oraz Barbary Smardzewskiej – Czmiel, które zostało zakwalifikowane jako protest do projektu w/w planu. Zgłaszający protest wnoszą sprzeciw wobec przeznaczenia działki nr ew. 455/1 pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W uzasadnieniu podają m.in. że kupując działki budowlane od Gminy Łąck sugerowali się ich usytuowaniem w sąsiedztwie terenów zielonych, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obowiązującym dla terenów gminy Łąck, były przeznaczone pod zieleń publiczną.. Według Skarżących ustalenia projektu planu naruszają posiadane przez nich uprawnienia do korzystania z tego terenu. Ich zdaniem teren nie jest przygotowany pod zabudowę mieszkaniową ponieważ:
przebiega tam linia średniego napięcia 15kV,
teren jest nieuzbrojony, nie ma kanalizacji sanitarnej, jest bardzo ograniczona możliwość wykonania przyłączy do głównych kolektorów sanitarnych biegnących od szkoły rolniczej, gdyż są one bardzo w złym stanie technicznym i nie stanowią własności Miasta Płock. Dotyczy to również kanalizacji deszczowej,
w ubiegłym roku skończono budowę ul. Podleśnej. Podjęcie działalności inwestycyjnej na tym terenie będzie wiązało się z koniecznością zniszczenia jej, co pogorszy standard ich życia poprzez utrudnienie dojazdów do posesji.
Zgodnie z ustaleniami projektu planu przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenach:
1)zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 14MN, 16MN, 19MN, 21 MN, 23MN,
2)publicznego ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 7KX,
3)publicznych ciągów pieszych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 24KX, 25KX, 26KX, 27KX.
Zarządzeniem Nr 659/2003 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 sierpnia 2003r. przedmiotowy protest nie został uwzględniony w projekcie planu ze względu na istniejące okoliczności:
1.w Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck (uchwalonym Uchwałą Nr 22/V/94 Rady Gminy w Łącku z dnia 05.12.1994r. - Dz. Urz. Woj. Płockiego
Nr 9/94, poz. 134) działka o nr ew. 455/1 posiada funkcję terenów upraw rolnych (oznaczonych w planie symbolem OR) a nie jak wnoszą skarżący funkcję zieleni publicznej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 22 lutego 1995r. Nr 16, poz. 78, z późniejszymi zmianami) dla działki gruntu nr ew. 455/1 nie wymagane jest uzyskanie zgody organów wymienionych w art. 7 ust. 2 tejże ustawy na zmianę przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze, zaś zmiana przeznaczenia odbywa się
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
2.projektowane przeznaczenie działki nr ew. 455/1 pod zabudowę jednorodzinną jest odpowiedzią na wniosek do planu, złożony przez jej właściciela i zmierza do uporządkowania zasad i sposobu zagospodarowania przedmiotowego działki,
3.zapisy projektu planu uwzględniają interesy właścicieli działek sąsiednich:
a)zgodnie z treścią §13 uchwały, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 14MN, 16MN, 19MN, 21 MN, 23MN ustala się:
powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 80% pow. działki (przy 30% dla działek sąsiednich),
dla terenów oznaczonych symbolami 16MN, 19MN, 21MN i 23 MN zakaz podziału na działki; dla terenu oznaczonego symbolem 14MN możliwość podziału na dwie działki o równej powierzchni (powierzchnie projektowanych działek, powstałych z podziału działki nr ew. 455/1 dwukrotnie przewyższają powierzchnie działek sąsiednich),
wysokość zabudowy do 2 kondygnacji (przy dopuszczeniu  wysokości budynków do 3 kondygnacji dla działek sąsiednich),
b)umożliwiono mieszkańcom osiedla pełny dostęp do terenów leśnych Gostynińsko– Włocławskiego Parku Krajobrazowego poprzez projektowane publiczne ciągi piesze 24KXX, 25KXX, 26KXX i 27KXX oraz publiczny ciąg pieszo-jezdny 7KX,
4.przedmiotowy projekt planu został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Brudzeńskiego i Gostynińsko – Włocławskiego (pismo znak OP. 6633-1/155/02 z dnia 11 września 2002 r.).
Rozpatrując przedmiotowy protest Rada Miasta Płocka postanawia uznać prawo właściciela działki o nr ew. 455/1 do jej zabudowy i zagospodarowania oraz utrzymać zapisy projektu planu dotyczące przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, uznać należy, że protest. Agnieszki Skórzyńskiej, Kamila Skórzyńskiego, Marii Kołachy, Adama Filipowicza, Jadwigi Jóźwiak, Karola Wróblewskiego, Wiktora Cylińskiego, Barbary Osmańskiej i Barbary Smardzewskiej - Czmiel winien być odrzucony. Niemniej, jeżeli uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało niemożnością korzystania przez właścicieli z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, wówczas przysługują im roszczenia przewidziane w art. 36 wymienionej wyżej ustawy.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 10 września 2003, godzina 11:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 733
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji