Uchwała Nr 890/LII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 2 lutego 2006 roku
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej miastu Chorzów.

Uchwała Nr 890/LII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 lutego 2006 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej miastu Chorzów.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz.1203, z 2005 roku Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Dz.U. Nr 175 poz. 1457) oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104) w związku z Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 865/L/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2006 rok, Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu Miasta Płocka pomocy finansowej w wysokości 100.000,00 zł. w formie dotacji celowej miastu Chorzów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych na wypłatę jednorazowego wsparcia finansowego na rzecz poszkodowanych lub rodzin osób, które zginęły w katastrofie budowlanej.

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa  w § 1 zostanie udzielona ze środków Budżetu Miasta Płocka na 2006 rok , dział 852, rozdział 85278 § 2310.

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie pomiędzy Miastem Chorzów a Miastem Płock.

§ 4

Do zawarcia umowy upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka.   

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

W związku z katastrofą budowlaną – zawaleniem się w dniu 28 stycznia 2006 roku hali wystawowej Międzynarodowych Targów Katowickich położonych na terenie miasta Chorzowa podczas VII Międzynarodowych Targów Gołębi Pocztowych miasto Płock  udzieli pomocy finansowej miastu Chorzów na pokrycie kosztow poniesionych na wypłatę jednorazowego wsparcia finansowego na rzecz poszkodowanych lub rodzin osób, które zginęły w tej katastrofie w wysokości 100.000,00 zł.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 03 lutego 2006, godzina 09:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 505
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji