UCHWAŁA Nr 277/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie rozpatrzenia zarzutu Hanny Ostrowskiej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Płocka.

UCHWAŁA  Nr 277/XV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września  2003 roku


w sprawie  rozpatrzenia zarzutu  Hanny Ostrowskiej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej
i Zglenickiego w Płocku w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Płocka.

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz.717) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268 z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804 oraz z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806), oraz Uchwałą nr 421/XXXIV/96 Rady Miasta Płocka z dnia 20 lutego 1996 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku i § 4 Uchwały nr 781/XXXVII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki Nr 86 położonego w Płocku u zbiegu ulic Długiej i Kobiałka , po rozpatrzeniu zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy
ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku wniesionego w dniu 6 marca 2003 r. przez  Hannę Ostrowską, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§1

Zarzut odrzucić w części nieuwzględnionej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka
Nr 595/2003 z dnia 8 sierpnia 2003r., stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
1.W §13 ust. 3 projektu planu zapisać punkt 1a) o treści: „proponowane linie zabudowy dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 19U, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu”.
2.W legendzie rysunku projektu planu wprowadzić oznaczenie pn. „proponowane linie zabudowy”.
3.W projekcie planu dopuścić obsługę komunikacyjną terenu oznaczonego symbolem 19U z projektowanej ulicy oznaczonej symbolem 3KZ1/2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniach od 12 lutego do 17 marca 2003 r. został wyłożony do publicznego wglądu, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku.
W dniu 6 marca 2003 wpłynęło do Urzędu Miasta Płocka pismo Hanny Ostrowskiej. Pismo zostało zakwalifikowane jako zarzut do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku, ze względu na uznanie istnienia interesu prawnego  Hanny Ostrowskiej w zakresie przeznaczenia terenu, którego jest właścicielem zgodnie z danymi ewidencyjnymi i którego też pismo dotyczy.
W piśmie Zgłaszająca zarzut wskazuje, iż zapisy projektu planu, dotyczące przeznaczenia działki nr ewid. 57, której jest właścicielką, zajęcie części działki pod projektowaną drogę, uniemożliwiają jej zarówno dalszą realizację zamierzeń inwestycyjnych podjętych zgodnie
z ustaleniami obowiązującego planu - budowa i rozwój przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego obejmującego zakresem swojej działalności produkcję i naprawę plandek samochodowych, jak również stanowią realne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania jej przedsiębiorstwa.
Zarządzeniem Nr 595/2003 z dnia 8 sierpnia 2003 roku Prezydent Miasta Płocka biorąc pod uwagę interes prawny Zgłaszającej postanowił o częściowym uwzględnieniu przedmiotowego zarzutu. Wprowadzona zmiana do projektu planu polegająca na przesunięciu projektowanej drogi, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KZ1/2,
w kierunku zachodnim spowodowała zmniejszenie powierzchni części działki przeznaczonej pod w/w drogę z 1100 m2 do 380 m2., przy całkowitej powierzchni działki 5912 m2 .
Projektowana ulica, oznaczona na rysunku planu symbolem 3KZ1/2, stanowi istotny element w planowanym układzie komunikacyjnym w północno-zachodniej części miasta i jest konieczna dla jego prawidłowego funkcjonowania. Planowany rozwój terenów przemysłowo-usługowych zarówno na obszarze objętym przedmiotowym planem, jak i na obszarach z nim sąsiadujących, wymagają stworzenia sprawnego układu komunikacyjnego. Planowany
w skali miasta przebieg, jak również parametry techniczne jakim powinna odpowiadać w/w ulica, zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi, uniemożliwiają całkowite ominięcie działki będącej własnością Wnoszącej zarzut.
W dniu 25 sierpnia 2003r. na posiedzeniu Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka został zgłoszony wniosek o dokonanie zmiany w projekcie przedmiotowego planu miejscowego polegającej na zastąpieniu ustalonych dla terenu 19U  nieprzekraczalnych linii zabudowy proponowanymi liniami zabudowy, zgodnie
z oznaczeniem na rysunku projektu planu. Wprowadzona zmiana umożliwi Wnoszącej zarzut realizację planów inwestycyjnych związanych z rozbudową prowadzonego przedsiębiorstwa ( budowa wiaty na działce nr ew. 57 ). Powyższy wniosek został przyjęty w drodze głosowania i skierowany do Rady Miasta. W dniu 2 września 2003r. wniosek ten został poddany głosowaniu na sesji Rady Miasta Płocka i przyjęty. Wobec powyższego
w projekcie planu zostaną dokonane zmiany, o których mowa w §2 niniejszej uchwały.
W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, z wyjątkiem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających właściciela w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z art. 33 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa w zakresie wynikającym z tego planu.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych
w toku badania niniejszej sprawy, uznaje się, że zarzut  Hanny Ostrowskiej winien być
w przedmiotowej części odrzucony. Niemniej, zgodnie z przepisami art. 36 wymienionej wyżej ustawy, właściciel, lub użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość uległa obniżeniu lub korzystanie z nieruchomości lub jej części, w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może żądać od gminy odszkodowania, wykupienia lub jej zamiany.
Wnosząca zarzut ma prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia wyciągu z niniejszej uchwały wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 6.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
                
Stanisław Nawrocki

 

 

 


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 06 października 2003, godzina 13:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 554
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji