Załącznik do Uchwały Nr 528/XXXVII/09
STATUT Żłobka Miejskiego Nr 4 w Płocku

Załącznik do Uchwały Nr 528/XXXVII/09
Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009 roku


 
STATUT
Żłobka Miejskiego Nr 4 w Płocku
 

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Żłobek Miejski Nr 4 w Płocku, zwany dalej „Żłobkiem”, jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, działającym w szczególności na podstawie:
a) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późniejszymi zmianami),
b) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
c) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104
z późniejszymi zmianami),
d) niniejszego statutu,
e) innych przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej i jednostek budżetowych.
2. Żłobek jest prowadzony przez Gminę -  Miasto Płock, zwaną dalej „Miastem”.
3. Organem założycielskim Żłobka jest Rada Miasta Płocka.
4. Siedziba Żłobka znajduje się w Płocku przy ul. Lachmana 10.
5. Do Żłobka uczęszczają dzieci w wieku do 3 lat.
6. Obszarem działania Żłobka jest teren Miasta.

§ 2

Żłobek jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Miasta, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.


Rozdział II
Cel i zadania Żłobka. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

§ 3

1. Żłobek jest utworzony i utrzymywany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, które swoim zakresem obejmują działania profilaktyczne na rzecz dzieci przebywających w Żłobku oraz opiekę nad tymi dziećmi w celu zapewnienia im bezpieczeństwa i prawidłowego rozwoju psychoruchowego.
2. Do działalności podstawowej Żłobka w szczególności należy:
a) zapewnienie zorganizowanej opieki nad dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Żłobka,
b) organizowanie warunków dla wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dzieci, w tym w szczególności poprzez zapewnienie właściwych warunków lokalowych z wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci oraz opieki ze strony personelu Żłobka o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
c) organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dostosowanych do wieku dzieci i stymulujących ich rozwój, w szczególności zajęć: ruchowych, tematycznych, dydaktycznych, manipulacyjno-konstrukcyjnych, 
d) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, w tym poprzez organizowanie i prowadzenie ćwiczeń i zabaw rozwijających motorykę i umiejętności umysłowe dziecka,
e) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej,
f) dbanie o bezpieczeństwo dzieci w Żłobku oraz w czasie zajęć prowadzonych poza nim,
g) zapewnienie dzieciom w Żłobku prawidłowego żywienia dostosowanego do wieku i diety dziecka, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w zakresie dietetyki,
h) współdziałanie z rodzicami w zakresie wychowania dziecka,
i) bezpośredni i niezwłoczny kontakt z rodzicami dziecka i / lub właściwymi organami, instytucjami, organizacjami w każdej sytuacji budzącej uzasadniony niepokój co do stanu zdrowia lub zachowania się dziecka.
3. Dziecko przebywające w Żłobku ma prawo do właściwie zorganizowanej opieki pielęgniarskiej i wychowawczej, podmiotowego traktowania w procesie wychowawczym, ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej.

§ 4

1. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń w Żłobku określa regulamin porządkowy Żłobka. Regulamin porządkowy Żłobka ustala kierownik Żłobka.
2. O organizacji pracy Żłobka w ciągu dnia informuje ramowy rozkład dnia ustalany przez kierownika Żłobka we współpracy z pracownikami Żłobka. Ramowy rozkład dnia informuje w szczególności o :
a) godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka,
b) godzinach posiłków w Żłobku,
c) zajęciach i zabawach w Żłobku, w tym spacerach i zabawach na zewnątrz Żłobka,
d) godzinach odpoczynku w Żłobku
i zamieszczany jest w ogólnodostępnym miejscu na tablicy informacyjnej w siedzibie Żłobka.
     

Rozdział III
Pracownicy Żłobka.

§ 5

1. W Żłobku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, w tym kierownika, pielęgniarki,  opiekunki dziecięce, salowe, pracowników administracji, technicznych i ekonomicznych oraz pracowników gospodarczych i obsługi.
2. Pielęgniarki i opiekunki dziecięce zajmują się w Żłobku opieką, zdrowiem i wychowaniem dzieci, a w szczególności:
a) odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych im pod opiekę,
b) dbają o bezpieczeństwo dzieci w Żłobku oraz w czasie zajęć prowadzonych poza nim,
c) opracowują plany zajęć dydaktyczno-wychowawczych dostosowanych do wieku i poziomu rozwoju dzieci,
d) tworzą warunki dla wszechstronnego rozwoju dzieci, w tym poprzez prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem,
e) przygotowują i prowadzą zabawy oraz zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z dziećmi, w tym zajęcia z obowiązujących planów zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
f) prowadzą obserwację zdrowotną i wychowawczą dziecka oraz stosowną dokumentację,
g) dokonują oceny rozwoju dziecka,
h) wykonują zabiegi pielęgnacyjne u dzieci,
i) opracowują i realizują programy zdrowotne,
j) przygotowują i prowadzą z dziećmi zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
k) współpracują z rodzicami dziecka i pozostałym personelem Żłobka,
l) podnoszą kwalifikacje zawodowe,
m) dbają o powierzony sprzęt pozostający na wyposażeniu Żłobka, pomoce, zabawki oraz estetyczny wygląd pomieszczeń Żłobka.
3. Pracownicy Żłobka: kierownik, pielęgniarki i opiekunki dziecięce oraz osoby, o których mowa w ust. 5, otaczają opieką każde dziecko i utrzymują kontakt z rodzicami dziecka w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb dziecka,
b) ustalenia formy pomocy w działaniach prozdrowotnych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dziecka,
c) włączenia rodziców w działalność Żłobka.
4. Pracownicy Żłobka mają prawo do korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej dla potrzeb zapewnienia dzieciom prawidłowego i wszechstronnego rozwoju oraz właściwej opieki w Żłobku, w tym pomocy ze strony wyspecjalizowanych placówek i instytucji, właściwych organów lub organizacji.
5. Opiekę nad dziećmi w Żłobku ponadto mogą sprawować: lekarz oraz specjaliści, a w szczególności pedagog, logopeda, psycholog, rehabilitant. Lekarz oraz specjaliści mogą być zatrudnieni w Żłobku.
6. Kierownik, pielęgniarki i opiekunki dziecięce oraz inni pracownicy zatrudnieni w Żłobku odpowiadają za życie i bezpieczeństwo dzieci przebywających w Żłobku, za zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Żłobku oraz w trakcie zajęć prowadzonych poza obiektem. Funkcje pomocnicze w sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz prace porządkowe w Żłobku wykonują salowe.
7. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników w Żłobku określają odrębne przepisy.
8. Pracownicy Żłobka zadania na swych stanowiskach pracy wykonują zgodnie z powierzonym zakresem czynności, ustalonym przez kierownika Żłobka.

Rozdział IV
Zarządzanie Żłobkiem. Organy Żłobka.

§ 6

1. Odpowiedzialność za zarządzanie Żłobkiem i organizację pracy Żłobka ponosi kierownik Żłobka.
2. Kierownik Żłobka kieruje Żłobkiem i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Kierownik Żłobka działa jednoosobowo na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka.
4. Kierownika Żłobka zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Płocka. Prezydent Miasta Płocka jest zwierzchnikiem służbowym kierownika Żłobka i wykonuje wobec kierownika Żłobka czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
5. Z kierownikiem Żłobka nawiązuje się stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera się z nim umowę cywilnoprawną.
6. Kierownik Żłobka może upoważnić pracowników Żłobka do wykonywania określonych obowiązków w zakresie funkcjonowania Żłobka. Pracownikowi Żłobka pełnomocnictwo udzielane jest pisemnie, w drodze odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w zakresie czynności pracownika, w ramach łączącej go umowy ze Żłobkiem. 
7. Kierownik Żłobka jest przełożonym pracowników Żłobka. W sprawach pracowniczych stroną reprezentująca pracodawcę jest kierownik Żłobka.
8. W czasie nieobecności kierownika Żłobka zastępstwo pełni wskazany przez niego pracownik Żłobka.
9. Kierownik kieruje Żłobkiem poprzez wydawanie zarządzeń, poleceń i pism okólnych. W celu prawidłowej realizacji zadań Żłobka kierownik może powoływać zespoły zadaniowe.

§ 7
 
1. W Żłobku może być powołana rada rodziców, która stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka. Swoich przedstawicieli do rady rodziców w liczbie co najmniej trzech osób a jednocześnie nieprzekraczającej siedmiu osób, rodzice wybierają na zebraniu ogólnym.
2. Rada rodziców działa według opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez kierownika Żłobka regulaminu rady rodziców. Regulamin rady rodziców określa w szczególności: sposób zwoływania posiedzeń rady rodziców, tryb pracy rady rodziców i podejmowania przez radę rodziców decyzji.
3. Rada rodziców może występować do kierownika Żłobka z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Żłobka. Kierownik Żłobka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców.
4. W celu wspierania działalności statutowej Żłobka rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania ww. funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.
5. Działania rady rodziców nie mogą być sprzeczne ze statutem Żłobka.


Rozdział V
Organizacja i zasady funkcjonowania Żłobka.

§ 8

1. Żłobek jest czynny przez cały rok z wyjątkiem ustanowionych przerw, o których mowa w § 9, w tym corocznej przerwy wakacyjnej.
2. Żłobek czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku, we wszystkie dni robocze, od godziny 6:00 do godziny 17:00.
3. Zapisy dzieci do Żłobka prowadzone są przez cały rok. Dzieci do Żłobka przyjmowane są w miarę występowania wolnych miejsc w Żłobku.
4. Rodzice ubiegający się o miejsce dla dziecka w Żłobku zobowiązani są do złożenia u kierownika Żłobka kompletnej, prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka”. Wzór ww. karty określa regulamin porządkowy Żłobka.
5. Przyjęć dzieci do Żłobka dokonuje kierownik Żłobka. Kierownik Żłobka informuje rodziców o przyjęciu dziecka do Żłobka w formie pisemnej wraz z podaniem terminu, z którym dziecko zostaje przyjęte do Żłobka.
6. Kierownik Żłobka prowadzi rejestr złożonych w Żłobku „Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka”.
7. Do Żłobka może być przyjęta taka liczba dzieci, która gwarantuje dzieciom właściwą opiekę oraz pełne bezpieczeństwo w Żłobku i w czasie zajęć prowadzonych poza nim.
8. W Żłobku działają trzy grupy dziecięce. Grupa obejmuje dzieci w tym samym lub zbliżonym wieku.


§ 9

1. Termin przerwy wakacyjnej w pracy Żłobka ustalany jest corocznie na wniosek kierownika Żłobka i zatwierdzany w arkuszu organizacji Żłobka, o którym mowa w § 10. Z chwilą zatwierdzenia w arkuszu organizacji Żłobka, kierownik Żłobka niezwłocznie podaje do wiadomości rodziców termin przerwy wakacyjnej zatwierdzony na dany rok.
2. W okresie przerwy wakacyjnej Żłobek nie udziela świadczeń zdrowotnych i nie przyjmuje dzieci. Rodzice mają możliwość wyboru innego dyżurującego żłobka miejskiego.
3. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia ograniczeń w pracy Żłobka włącznie z ustanowieniem w pracy Żłobka przerwy dodatkowej, w tym w szczególności ograniczeń lub przerwy w pracy Żłobka na czas przeprowadzenia w Żłobku prac remontowych. Decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje Prezydent Miasta Płocka.  
4. W sytuacjach nagłych i uzasadnionych decyzję o zamknięciu Żłobka i ustanowieniu przerwy w pracy Żłobka może podjąć kierownik Żłobka. Kierownik Żłobka niezwłocznie informuje Prezydenta Miasta Płocka o powodach zamknięcia Żłobka i przewidywanym terminie zamknięcia Żłobka.
 
§ 10

1. Kierownik Żłobka opracowuje arkusz organizacji Żłobka, który określa szczegółową organizację opieki pielęgniarskiej i wychowawczej nad dziećmi w Żłobku, w danym roku kalendarzowym. Arkusz organizacji Żłobka zatwierdza Prezydent Miasta Płocka lub osoba przez niego wyznaczona.
2. W arkuszu organizacji Żłobka określa się w szczególności:
a) liczbę dzieci przyjętych do Żłobka,
b) liczbę i strukturę wieku dzieci w poszczególnych grupach dziecięcych,
c) liczbę dzieci oczekujących na przyjęcie do Żłobka według złożonych w Żłobku „Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka”,
d) stan i strukturę zatrudnienia w Żłobku,
e) organizację opieki nad dziećmi w poszczególnych grupach dziecięcych,
f) termin przerwy wakacyjnej w Żłobku.
3. Wzór arkusza organizacji Żłobka, tryb jego opracowania, zatwierdzenia i aktualizacji w ciągu roku określa Prezydent Miasta Płocka.

§ 11   
  
1. Rodzice i pracownicy Żłobka współdziałają ze sobą w sprawach opieki, wychowania i zdrowia dzieci, na bieżąco, okresowo i okazjonalnie. W tym celu w szczególności:
a) kierownik Żłobka zapoznaje rodziców dziecka z organizacją pracy Żłobka,
b) pielęgniarki i opiekunki dziecięce, sprawujące opiekę nad dziećmi w Żłobku, zapoznają rodziców z planami zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w  § 5,
c) pielęgniarki i opiekunki dziecięce, sprawujące opiekę nad dziećmi w Żłobku, informują rodziców na temat ich dziecka, w tym jego zachowania i rozwoju psychoruchowego,
d) organizowane są zebrania z rodzicami, zajęcia otwarte, spotkania otwarte i spotkania indywidualne z rodzicami dziecka w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy opiekuńczo-wychowawcze, zdrowotne i inne problemy związane z procesem wychowywania dziecka,
e) organizowane są uroczystości okazjonalne i integracyjne, w tym z udziałem rodziców i innych członków rodziny dziecka,
f) w ogólnodostępnym miejscu na tablicy informacyjnej w siedzibie Żłobka prezentowane są wydarzenia z życia Żłobka, zamieszczane są ogłoszenia i informacje dla rodziców; na tablicy informacyjnej w siedzibie Żłobka kierownik Żłobka zamieszcza również aktualną treść regulaminu porządkowego Żłobka.
2. Rodzice dziecka uczęszczającego do Żłobka mają prawo do wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka, pracy pracowników Żłobka, w tym kierownika Żłobka.

§ 12

1. Dzieci, których chociaż jedno z rodziców nie pracuje zawodowo przyjmowane są do Żłobka w sytuacji występowania wolnych miejsc w Żłobku i po zrealizowaniu równorzędnych kart zgłoszenia do Żłobka dzieci:
a) rodziców pracujących zawodowo,
b) matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,
c) matek lub ojców samotnie je wychowujących,
które oczekują na przyjęcie do Żłobka.
2. Jako równorzędne „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka” należy rozumieć w szczególności karty z wnioskiem o przyjęcie dziecka do Żłobka w tym samym terminie, do tej samej grupy dziecięcej.

§ 13

1. Rodzice zobowiązani są do powiadomienia kierownika Żłobka o każdym zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka w Żłobku.
2. Kierownikowi Żłobka przysługuje prawo skreślenia dziecka z listy dzieci zapisanych do Żłobka w przypadku:
a) niezgłoszenia się dziecka do Żłobka w terminie 14 dni od wyznaczonej daty przyjęcia dziecka do Żłobka i nieusprawiedliwienia w tym terminie przyczyny nieobecności dziecka,
b) nieuczęszczania dziecka do Żłobka przez okres co najmniej dwóch miesięcy, bez przedstawienia uzasadnionej  przyczyny,
c) zalegania z zapłatą za pobyt dziecka w Żłobku, za okres co najmniej dwóch miesięcy,
d) zatajenia przy wypełnianiu „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka” lub w trakcie pobytu dziecka w Żłobku informacji o stanie zdrowia dziecka, który uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie,
e) wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do przebywania dziecka w Żłobku
oraz w innych szczególnych przypadkach.
3. Kierownik Żłobka może skreślić dziecko z listy dzieci zapisanych do Żłobka po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców o planowanym skreśleniu dziecka z listy dzieci zapisanych do Żłobka wraz z uzasadnieniem swojej decyzji.
4. W sytuacji gdy, w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3:
a) dzieci, o których mowa w ust. 2 pkt a) i pkt b) nie zaczną uczęszczać do Żłobka,
b) rodzice nie uregulują zaległych, należnych opłat za pobyt dziecka w Żłobku,
kierownik Żłobka skreśla dziecko z listy dzieci zapisanych do Żłobka i informuje pisemnie rodziców o skreśleniu dziecka z listy wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji.
5. Kierownik Żłobka skreśla dziecko z listy dzieci zapisanych do Żłobka w przypadku rezygnacji rodziców z uczęszczania dziecka do Żłobka, złożonej na piśmie.

§ 14

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka są następujące:
1. dziecko jest przyprowadzane i odbierane ze Żłobka przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby dorosłe, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo, w godzinach otwarcia Żłobka,
2. upoważnienie, o którym mowa w pkt 1 udzielane jest przez rodziców w formie pisemnej,
3. godziny przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka określa regulamin porządkowy Żłobka i informuje o nich ramowy rozkład dnia, o których mowa w § 4.

§ 15

1. Za pobyt dziecka w Żłobku rodzice wnoszą opłaty.
2. Zasady wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1 i ich wysokość ustala Rada Miasta Płocka.

§ 16

1. Dzieciom przebywającym w Żłobku zapewnia się cztery posiłki dziennie.
2. Żłobek zapewnia dzieciom wyżywienie na zasadach odpłatności, w ramach opłat o których mowa w § 15.


Rozdział VI
Zasady gospodarki finansowej Żłobka.

§ 17

1. Środki finansowe na działalność Żłobka pochodzą:
a) z budżetu miasta Płocka,
b) ze środków pozabudżetowych gromadzonych na rachunku dochodów własnych.
2. Zasady gospodarki finansowej Żłobka określają odrębne przepisy.
3. Obsługę finansowo-księgową, obsługę prawną oraz część zadań w szczególności z zakresu spraw kadrowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonuje dla Żłobka Zarząd Jednostek Oświatowych w Płocku, w ramach posiadanych środków, etatów i w zakresie określonym statutem Zarządu Jednostek Oświatowych w Płocku.
Odpowiedzialność w zakresie obowiązków i odpowiedzialności głównego księgowego Żłobka ponosi Główny Księgowy Zarządu Jednostek Oświatowych w Płocku.

§ 18

1. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest plan finansowy.
2. Plan finansowy Żłobka zatwierdza Prezydent Miasta Płocka.

§ 19

1. Majątek Żłobka jest mieniem komunalnym Miasta.
2. Zbywanie i nabywanie środków trwałych jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka, poza przypadkami zastrzeżonymi do kompetencji Rady Miasta Płocka, z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych.

§ 20

1. Aparatura i sprzęt medyczny kupowana i przyjmowana przez Żłobek w ramach darowizny, winny odpowiadać możliwie najwyższym standardom technicznym, aktualnej wiedzy medycznej, technicznej oraz nie mogą ze względu na ich technologię i zużycie stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.
2. Przyjęcie przez Żłobek darowizny aparatury lub sprzętu medycznego może nastąpić pod warunkiem, że:
a) przedmiot darowizny nie jest obciążony prawami osób trzecich,
b) dostępne są dokumenty potwierdzające stan techniczny aparatury lub sprzętu medycznego,
c) przez kierownika Żłobka sporządzona została ocena warunków wykorzystania darowanej aparatury lub sprzętu medycznego przez Żłobek,
d) przedmiot darowizny jest dopuszczony do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej oraz posiada wszelkie wymagane prawem certyfikaty, świadectwa, atesty,
e) umowa darowizny nie ma charakteru umowy wiązanej,
f) umowa darowizny zostanie zawarta pomiędzy kierownikiem Żłobka a darczyńcą,
g) przedmiot darowizny jest wolny od wad prawnych i fizycznych.
3. Zakup aparatury lub sprzętu medycznego może być dokonany jeżeli taki zakup uzasadniają potrzeby statutowe Żłobka.
4. Zakup aparatury lub sprzętu medycznego winien być zgodny z zakresem udzielanych przez Żłobek świadczeń oraz z możliwościami techniczno-organizacyjnymi Żłobka w zakresie korzystania z zakupionej aparatury lub sprzętu medycznego.

§ 21

1. Limit zatrudnienia pracowników Żłobka (w przeliczeniu na etaty) oraz jego zmiany ustala Prezydent Miasta Płocka.
2. Wprowadzenie regulacji płac, w tym zmian wynagrodzeń pracowników Żłobka, jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka.

§ 22

1. Sprawozdania finansowe Żłobka sporządza Zarząd Jednostek Oświatowych w Płocku i przekazuje do wydziału Urzędu Miasta Płocka nadzorującego działalność Żłobka pod względem finansowym, po uprzednim zatwierdzeniu sprawozdania przez kierownika Żłobka.
2. Kontrolę działalności i rozliczeń finansowych z budżetem miasta Płocka przeprowadzają upoważnieni przez Prezydenta Miasta Płocka pracownicy.


Rozdział VII
Postanowienia końcowe.

§ 23

Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym dokumentację medyczną.

§ 24

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o rodzicach dziecka należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych dziecka.

§ 25

Wszelkie zmiany w niniejszym statucie wymagają zatwierdzenia przez Radę Miasta Płocka.

§ 26

W sprawach nieuregulowanych w statucie zastosowanie mają przepisy prawne wymienione w § 1 oraz przepisy wykonawcze do nich.

§ 27

Niniejszy statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 01 czerwca 2009, godzina 11:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 552
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji