UCHWAŁA NR 70/V/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku
w sprawie: ogłoszenia o zamiarze zmiany siedziby filii bibliotecznej nr 7 przy ul. Tadeusza Gierzyńskiego 17, wchodzącej w skład Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego do Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Faustyna Piaska 5 w Płocku.

UCHWAŁA NR 70/V/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 24 lutego 2015 roku

 

w sprawie: ogłoszenia o zamiarze zmiany siedziby filii bibliotecznej nr 7 przy ul. Tadeusza Gierzyńskiego 17, wchodzącej w skład Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego do Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Faustyna Piaska 5 w Płocku.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908, z 2013 r. poz. 829) oraz art. 13 ust. 1, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 406) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Ogłasza się zamiar zmiany siedziby filii bibliotecznej nr 7 przy ul. Tadeusza Gierzyńskiego 17, wchodzącej w skład Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego do Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Faustyna Piaska 5 w Płocku.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

 

Artur Jaroszewski

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 25 lutego 2015, godzina 10:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 197
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji