UCHWAŁA NR 250/XVII/11 z dnia 29 listopada 2011
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty

UCHWAŁA NR 250/XVII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oznaczonej nr 139/2 o pow. 138 m2  położonej w Płocku przy ul. Kwiatowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241, z 2010 r Nr 28 poz. 142 oraz poz. 146, z 2011r.  Nr 40 poz. 230, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113), art. 68 ust. 1 pkt 1 i pkt 9 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651, Nr 155 poz. 1043 Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341 i Nr 106, poz. 622) w związku z §3 Uchwały Nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej 3 lat - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oznaczonej jako działka numer 139/2 o pow.138 m2 położonej w Płocku przy ul.Kwiatowej, zbywanej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Komunalnik" z siedzibą w Płocku - właściciela nieruchomości przyległej zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         Przewodniczący
               Rady Miasta Płocka


                Artur Jaroszewski


U Z A S A D N I E N I E

 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Komunalnik" z siedzibą w Płocku jest właścicielem działki nr 1400 położonej w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
 Przy wznoszeniu budynku na działce nr 1400 doszło do przekroczenia granic działki, w ten sposób, iż część budynku mieszkalnego wzniesiona została na działce 139/2 będącej własnością Gminy Miasto Płock.
 Powyższy stan faktyczny stwarza po stronie Spółdzielni Mieszkaniowej "Komunalnik" roszczenie w stosunku do Gminy Płock o nabycie nieruchomości 139/2 na rzecz Spółdzielni w trybie bezprzetargowym zgodnie z art. 34 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami.
 Jednocześnie ponieważ nieruchomość służy celom mieszkaniowym oraz zbycie nastapi na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, to zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1 i pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami zbywający, po podjęciu przez Radę Miasta stosownej uchwały może udzielić nabywcy bonifikaty od ceny sprzedaży.
Bonifikata ma charakter indywidualny.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (piątek, 02 grudnia 2011, godzina 13:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 487
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji