Uchwała Nr 711/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Płocka

Uchwała Nr 711/XL/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 maja  2005 roku

w sprawie:  przystąpienia do sporządzania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Płocka

Na podstawie art.5a oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806,z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i  Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055) oraz Uchwały Nr 620/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2005 rok Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystąpić do sporządzenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Płocka, zwanego dalej Planem.

§ 2.

W Planie określić:
1.obszar i okres jego realizacji;
2.charakterystykę ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta Płocka, z uwzględnieniem istniejących problemów;
3.wskazanie działań służących rozwojowi miasta Płocka;
4.listę priorytetów zadaniowych  oraz listę zadań realizacyjnych wg hierarchii ważności;
5.wykaz projektów i zadań, z charakterystyką i wskazaniem partnerów wykonawczych, przewidywanych do realizacji w latach 2005-2009 i latach 2010-2013;
6.planowane wskaźniki realizacji projektów i zadań;
7.zgodność Planu z dokumentami strategicznymi województwa i kraju;
8.plan finansowy w podziale na okresy: lata 2005-2009 i lata 2010-2013;
9.źródła finansowania Planu;
10.system wdrażania i zarządzania realizacją Planu;
11.sposoby monitorowania, oceny, aktualizacji  i komunikacji społecznej Planu;
12.koordynatora Planu.

§ 3.

1.Zobowiązać Prezydenta Miasta Płocka do:
1) uzgodnienia projektu Planu przez Komisje Rady Miasta Płocka;
2) społecznych konsultacji Planu.
2.Konsultacje odbywają się poprzez wyrażenie opinii, w formie uchwały, przez Rady Mieszkańców Osiedli.

§ 4.

Jako źródło finansowania ustalić budżet miasta Płocka na 2005 rok, Dział. 750, Rozdział 75023 § 4300, Zadanie Nr 03/WUGI/G –Programowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Miasta Płocka– wydatki bezpośrednie.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


Uzasadnienie

Głównym założeniem Planu jest zachowanie spójności z dokumentem nadrzędnym, jakim jest uchwalona we wrześniu 2003 roku Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka.
Plan poprzez określenie priorytetów rozwoju, wybór projektów realizujących priorytety oraz określenie formalnej procedury zarządzania i wdrażania zadań strategicznych, wskaźników ich realizacji, sposobu monitorowania i  oceny umożliwi sprawne zarządzanie Strategią.
Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Płocka uzasadniają korzyści, jakie przyniesie on dla Miasta Płocka oraz organizacji działania Urzędu miasta Płocka, radnych, mieszkańców i potencjalnych inwestorów. Do najważniejszych należy podniesienie efektywności   i skuteczności gospodarowania majątkiem gminy, ograniczenie niepewności  finansowej, pozwalające na łatwiejsze pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, w tym jako podstawa do negocjacji przy wprowadzaniu zadań inwestycyjnych do programów rządowych lub wojewódzkich, zwiększenie zaufania mieszkańców i inwestorów do polityki miasta.
Plan Rozwoju Lokalnego ma także na celu aktywizację społeczną i gospodarczą miasta, ma wpływać na wzrost jego konkurencyjności.
Stanowi on również formalny warunek ułatwiający pozyskiwanie finansowych środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.
Ponadto, Plan poprzez wskazanie kierunków rozwoju miasta Płocka będzie bazowym narzędziem planowania przestrzennego.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 01 czerwca 2005, godzina 12:41)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 270
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji