UCHWAŁA NR 827/XLIX/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy – Miasto Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2013 rok.

UCHWAŁA NR 827/XLIX/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 24 czerwca 2014 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy – Miasto Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2013 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 12 pkt 6 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy – Miasto Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2013 rok.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

      Rady Miasta Płocka

 

 

       Artur Jaroszewski

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z kompetencjami Rady Miasta Płocka określonymi w art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, Rada Miasta Płocka zobowiązana jest do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy – Miasto Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2013 rok, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Zatwierdzenie ww sprawozdań następuje w drodze uchwały Rady Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 25 czerwca 2014, godzina 09:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 145
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji