UCHWAŁA Nr 78/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 roku
w sprawie: przystąpienia Gminy Płock wraz ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego do Projektu pod nazwą: Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego, wnioskowanego o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach Priorytetu 5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz sposobu finansowania przez Miasto Płock uczestnictwa w tym projekcie.

UCHWAŁA Nr 78/VII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2007 roku

w sprawie:  przystąpienia Gminy Płock wraz ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego  do Projektu pod nazwą: „Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci  i młodzieży na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, wnioskowanego o dofinansowanie z  Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  w ramach Priorytetu 5 „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem” na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz sposobu finansowania przez Miasto Płock  uczestnictwa w tym projekcie.

Na podstawie art.10 ust.1, art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr  80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,  z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Postanawia się o przystąpieniu Gminy Płock wraz ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego  do Projektu: „Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, wnioskowanego o dofinansowanie z  Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  w ramach priorytetu 5 „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem” na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.

§ 2
Przyjmuje się, że podmiotem wiodącym dla Projektu opisanego w §1 jest Związek Gmin Regionu Płockiego, a uczestnikami projektu są następujące Gminy :
1) Płock,
2) Gąbin,
3) Drobin,
4) Bulkowo,
5) Bodzanów,
6) Brudzeń Duży,
7) Mała Wieś,
8) Radzanowo,
9) Staroźreby,
10) Nowy Duninów.

§ 3
Ustala się, iż w ramach realizacji Projektu opisanego w §1 Gmina Płock zobowiązuje się do sfinansowania i zrealizowania ze środków własnych w roku 2008 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci  i młodzieży na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, polegającego na przebudowie boisk i urządzeń sportowych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Władysława Figielskiego oraz do sfinansowania i przeprowadzenia w latach 2008-2011 programu pozalekcyjnych zajęć, promujących prozdrowotny styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz mający sportowo-rekreacyjny charakter.

§ 4
1. Wyraża się zgodę na finansowanie Projektu opisanego w §1 niniejszej uchwały z Budżetów Miasta Płocka na lata 2008-2011 do wysokości udziału własnego (15% ogólnej wartości projektu przypadającej na Gminę Płock) wynikającego z umowy o dofinansowanie Projektu. Źródło finansowania Dział 801 Rozdział 80101.
Szacowana wartość projektu dotycząca Gminy Płock wynosi 1.438.542,50 zł brutto, w części inwestycyjnej – 915.436,14zł brutto, w części dotyczącej programu zajęć pozalekcyjnych – 392.329,77zł brutto, w części dotyczącej kosztów zarządzania projektem 130.776,59 zł. brutto.
2. Sposób finansowania Programu pozalekcyjnych zajęć, o którym mowa w §3, określać będą odrębne uchwały Rady Miasta Płocka w poszczególnych latach budżetowych, zaś zobowiązania inwestycyjne Miasta Płocka wprowadzone będą do Wieloletnich Planów Inwestycyjnych Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie


Spójność społeczno-gospodarcza w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest ściśle związana z jakością życia całego społeczeństwa. Realizacja tych celów w systemie ochrony zdrowia wymaga prowadzenia spójnych, długookresowych działań. Podstawowe znaczenie ma kształtowanie
w społeczeństwie nawyków zdrowego stylu życia poprzez rozwijanie programów profilaktyki zdrowotnej, a także podnoszenie standardów. Skutki zachowań szkodliwych zdrowotnie, powstałe
w wyniku przemian cywilizacyjnych i zmian stylu życia dotyczą całego społeczeństwa. Sprawą pierwszoplanową dla dobra ogólnego powinno być, zatem podejmowanie działań przeciwstawiających się tym niekorzystnym zmianom – szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
Promowanie zdrowia i wdrażanie profilaktyki stanowią jeden z kluczowych warunków upowszechniania zdrowego stylu życia. Konieczne jest prowadzenie stałej edukacji zdrowotnej społeczeństwa, w celu realizacji powyższych założeń.
Głównym celem projektu „Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci  i młodzieży na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” wnioskowanego o dofinansowanie w ramach  Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  Priorytet 5 „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem” jest poprawa warunków zdrowotnych dzieci
i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu płockiego, w tym Płocka, poprzez m.in. programy promocji zdrowia i profilaktyki, udostępnianie ogólnodostępnych stref rekreacji sportowo-dziecięcej.
W ramach projektu Miasto Płock zamierza:

1) przebudować boiska i urządzenia sportowe w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kossobudzkiego 7, działka 403,

2) przeprowadzić w latach 2008-2011 program pozalekcyjnych zajęć promujących prozdrowotny styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz mający sportowo-rekreacyjny charakter.

Wnioskodawcą Projektu jest Związek Gmin Regionu Płockiego, a uczestnikami Gminy: 
1) Płock,
2) Gąbin,
3) Drobin,
4) Bulkowo,
5) Bodzanów,
6) Brudzeń Duży,
7) Mała Wieś,
8) Radzanowo,
9) Staroźreby,
10) Nowy Duninów.
Projekt realizowany będzie w latach 2008-2011.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (poniedziałek, 02 kwietnia 2007, godzina 08:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 255
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji