U C H W A Ł A Nr 83/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 861/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku w rejonie ulic: Szpitalnej, Traktowej i Dobrzyńskiej.
U C H W A Ł A Nr 83/VII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2003 roku


w sprawie: zmiany Uchwały Nr 861/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku w rejonie ulic: Szpitalnej, Traktowej
i Dobrzyńskiej.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279; z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Dz.U Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806) oraz projektu Budżetu Miasta Płocka na rok 2003 - Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
W uchwale Nr 861/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001r. § 2 otrzymuje brzmienie: „Określić granice terenu objętego planem jako: północno-zachodnia granica administracyjna miasta Płocka, południowo-wschodnia linia rozgraniczająca ul. Dobrzyńskiej, południowo-wschodnia granica działek o nr ew. 158/6 i 156/1, północno-wschodnia granica działki o nr ew. 519, południowo-wschodnia granica tej samej działki o nr ew. 519, przedłużenie zachodniej granicy działki o nr ew. 524/2 i zachodnia granica tej działki północna i północno-zachodnia granica działki o nr ew. 526 zachodnia linia rozgraniczająca ul. Medycznej, północna i zachodnia granica działki o nr ew. 524/2 oraz południowo-zachodnia linia rozgraniczająca ul. Szpitalnej, oznaczone na załączniku graficznym w skali 1:10 000 kolorem czarnym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały".
§ 2
Jako źródło finansowania ustala się projekt Budżetu Miasta Płocka na rok 2003 – dział 710, rozdział 71004, § 4300 (zadanie nr 1 – plany zagospodarowania przestrzennego).

§ 3
Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 579
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji