UCHWAŁA NR 236/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie zrzeczenia się mandatu radnego Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 236/XVI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2007 roku

w sprawie zrzeczenia się  mandatu radnego Rady Miasta Płocka.

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127)  – Rada Miasta Płocka:

§ 1.
Stwierdza wygaśnięcie z dniem 01 listopada 2007 roku mandatu radnego Rady Miasta Płocka Pana Andrzeja Jacka Nowakowskiego w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu związanego z wyborem na Posła Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 30 listopada 2007, godzina 08:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 752
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji