Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 492/XXVI/04
AKT PRZEKSZTAŁCENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

Płock, dnia 25 maja 2004 roku


Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 492/XXVI/04
z dnia 25 maja 2004 roku


AKT  PRZEKSZTAŁCENIA  SZKOŁY  PUBLICZNEJ

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568/, art. 12 pkt 8 lit. i) oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr  153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162,  poz. 1568/, art.5 ust. 5a, art. 9 ust. 1  pkt 3 lit. c) oraz art. 58 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,  Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr  28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320,  z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i  Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362,  Nr 113, poz. 984,  Nr 141,  poz. 1185 i  Nr 200, poz. 1683  oraz z 2003 r. Nr 6,  poz. 128, Nr 128, poz. 1176 , Nr 137,  poz.1304 i Nr 203, poz. 1966/ oraz art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz. U.  z 1999 r. Nr 12, poz. 96, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 104, poz. 1104  i Nr 122, poz.1312 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615 i Nr 147, poz. 1644/
z dniem 1 września 2004 r.      

przekształca się

szkołę ponadpodstawową na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej o nazwie Liceum Zawodowe dla Dorosłych w Płocku – w szkołę ponadgimnazjalną o nazwie:


Liceum Profilowane dla Dorosłych w Płocku
Al. Piłsudskiego 6.

Szkoła wchodzi w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku, Al. Piłsudskiego 6.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 01 czerwca 2004, godzina 10:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 561
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji