UCHWAŁA NR 49/IV/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie: wyboru przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Miejskiej Rady Zatrudnienia w Płocku.

UCHWAŁA NR 49/IV/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 27 stycznia 2015 roku

 

w sprawie: wyboru przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Miejskiej Rady Zatrudnienia w Płocku. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami: Dz. U. z 2013 r. poz.645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r.: poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 14 ustawy z dnia 14 marca 2014r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 598, poz. 1662), uchwala się co następuje: 

 

§ 1.

Na przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Miejskiej Rady Zatrudnienia w Płocku wybrano Radnych:

Marcin Flakiewicz

Tomasz Kominek

Wioletta Kulpa

Lech Latarski

Grzegorz Lewicki

Adam Modliborski 

Barbara Smardzewska–Czmiel 

Piotr Szpakowicz

Michał Twardy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 391/XXIV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Miejskiej Rady Zatrudnienia w Płocku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący   

Rady Miasta Płocka

 

 

Artur Jaroszewski 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 28 stycznia 2015, godzina 14:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 002
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji