U C H W A Ł A Nr 69/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji Miejskich i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Płocka.
U C H W A Ł A Nr 69/VI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2003 rokuw sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji Miejskich i Ładu Przestrzennego
Rady Miasta Płocka.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806), § 23 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 1054/LI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 107 poz. 2319) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Ustala się skład osobowy Komisji Inwestycji Miejskich i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Płocka jak niżej:

1. Józef Czurko
2. Wojciech Hetkowski
3. Wiesław Kossakowski
4. Marek Krysztofiak
5. Violetta Kulpa
6. Zbigniew Nowak
7. Stanisław Nawrocki
8. Grażyna Opatrzyk
9. Krzysztof Rolirad
10. Jerzy Seweryniak
11. Barbara Smardzewska – Czmiel
12. Zygmunt Buraczyński

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 658
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji