UCHWAŁA NR 626/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie skargi Pani Elżbiety Różańskiej zam. w Płocku na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

UCHWAŁA NR 626/XLIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 listopada 2009 roku

w sprawie skargi Pani Elżbiety Różańskiej zam. w Płocku na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.


Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka:

§ 1.

  Uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Różańskiej zamieszkałej w Płocku z dnia 10 września 2009 roku na działania  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku :
1/  w zakresie postępowań administracyjnych kończonych decyzjami, ponieważ właściwym do rozpatrzenia odwołania od decyzji jest organ administracji publicznej wyższego stopnia t. j. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku.
2/  w części dotyczącej nieterminowego przekazania odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku przekazuje ją do dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku celem załatwienia według posiadanych kompetencji.


§ 2.

Skargę opisaną w § 1 pkt 1 pozostawia się bez rozpatrzenia.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Miasta Płocka Komisja Rewizyjna dokonała analizy skargi złożonej przez Panią Elżbietę Różańską zam. w  Płocku na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku z dnia 10 września 2009 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka 01.10.2009 r.) i w wyniku głosowania na posiedzeniu w dniu 19 października 2009 r. uznała ją za nieuzasadnioną.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 19 października 2009 roku, wysłuchała wyjaśnień przedstawionych przez Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku i uznała, że skarga dotyczy decyzji o przyznaniu Pani Różańskiej świadczenia z pomocy społecznej wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku jako organ pierwszej instancji. Od tej decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami zainteresowana strona może wnieść odwołanie do organu drugiej instancji t.j. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku. Rada Miasta nie ma uprawnień do ingerowania w tok postępowania administracyjnego.
Jednakże skarga dotyczy również wykonywania obowiązków przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i  właściwym do jej rozpatrzenia jest dyrektor tej jednostki. Rada Miasta przekazuje niniejszą skargę do rozpatrzenia w tym zakresie zgodnie z kompetencjami dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
Szczegółowy materiał w sprawie zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu  19.10.2009 r.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (czwartek, 26 listopada 2009, godzina 10:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 128
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji