UCHWAŁA NR 999/LX/06 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2006 roku
w sprawie: rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 999/LX/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 września 2006 roku

w sprawie:  rozbudowy systemu monitoringu  wizyjnego miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 9 e, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128)  Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

W celu podniesienia na wyższy poziom porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dokonuje się rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka.

§ 2.

Ustala się formułę pozyskania sprzętu wizyjnego poprzez jego dzierżawę w okresie nie dłuższym niż 6 lat.

§ 3.

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Płocka do corocznego umieszczania w budżecie miasta niezbędnych środków finansowych na pokrycie kosztów dzierżawy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Zgodnie z Art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) “Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego”. Implikacją powyższego było rozpoczęcie w 2002 roku budowy  systemu monitoringu wizyjnego miasta, a w 2005 roku dalsza jego rozbudowa, zakończona w dniu 13 września 2006 roku.
Doceniając pozytywny  wpływ monitoringu na zachowania się mieszkańców, Spółdzielnie Mieszkaniowe Lokatorsko-Własnościowe “Komunalnik” oraz “POL-DOM” w imieniu własnym oraz Rady Mieszkańców Osiedla “Stare Miasto”, w tym mieszkańców ulicy Okrzei i Zduńskiej, w dniu 11. 05. 2006 roku zwróciły się do Prezydenta Miasta Płocka z wnioskiem o ulokowanie dodatkowej kamery u zbiegu ulic Zduńskiej i Okrzei, obok klubu nocnego.
W przedłożonym wniosku podkreślono konieczność budowy dodatkowego punktu kamerowego, z uwagi na:
dewastację zabytkowego, gotyckiego muru,
niewłaściwe, w porze nocnej, zachowanie się będącej pod wpływem alkoholu młodzieży,
załatwianie potrzeb fizjologicznych w rejonie Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pobliskich sklepów i muru z cegły gotyckiej.
Jednocześnie należy podkreślić, że realizując umowę nr 21/KPM.OC/Z/1352/2005 z dnia 19 września 2005 roku, w sprawie rozbudowy  systemu monitoringu wizyjnego, spełniając warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie było możliwości przeniesienia kamery zlokalizowanej przy ul. Kazimierza Wielkiego w miejsce określone we wniosku, z uwagi na konieczność zmiany projektu technicznego, w tym uzyskanie nowych uzgodnień i pozwoleń, co w konsekwencji groziło niedotrzymaniem warunków umowy.
Mając na względzie uzasadnienie Wnioskujacych należy stwierdzić, że usytuowanie i budowa dodatkowego punktu kamerowego w sposób zdecydowany wpływać będzie na poprawę bezpieczeństwa w tej części osiedla i jednocześnie stworzy  warunki techniczne do rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 29 września 2006, godzina 07:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 369
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji