UCHWAŁA Nr 358/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie nadania medalu “Zasłużony dla Płocka” Muzeum Diecezjalnemu w Płocku

Uchwała Nr 358/XIX/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2003 roku


w sprawie nadania medalu “Zasłużony dla Płocka” Muzeum Diecezjalnemu w Płocku

 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.. 1568) i § 13 ust. 2 pkt. 15 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 48 poz. 1306)  – Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.


Przyznaje się medal “Zasłużony dla Płocka” Muzeum Diecezjalnemu w Płocku  z okazji jubileuszu 100-lecia działalności.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

UZASADNIENIE

Muzeum Diecezjalne w Płocku powstało w 1903 roku z inicjatywy ks. Kanonika Antoniego Juliana Nowowiejskiego, późniejszego Biskupa płockiego. Budynek dla potrzeb muzeum zaprojektował Stefan Szyller.
Początkowo miało to być miejsce przechowywania wycofanych z użytku ksiąg liturgicznych i przedmiotów kultowych. Jednak w 1904 roku muzeum udostępniono dla zwiedzających, już 9 stycznia tegoż roku pierwszego wpisu w Księdze pamiątkowej dokonał Henryk Sienkiewicz “Kościół jest stróżem przeszłości piastunem teraźniejszości i siewcą przyszłości”.
 Muzeum Diecezjalne w Płocku należy do najstarszych tego typu instytucji w Polsce. W czasie stu lat działalności muzeum zgromadziło wiele pamiątek z przeszłości naszego miasta, regionu i Polski. Zbiory muzealne liczą obecnie ponad 10 tysięcy eksponatów i zostały podzielone przed 30 laty na 16 działów w trzech grupach:
I sztuka – 1. rzeźba, 2. malarstwo, 3. tkaniny, 4. złotnictwo i wyroby  metalowe, 5. meble, 6. ceramika i
                 szkło, 7. rzemiosło artystyczne;
II historia w szerokim znaczeniu – 8. prehistoria, 9. rękopisy, 10. numizmatyka, 11. sfragistyka, 12.
                 militaria, 13. rzemiosło użytkowe;
III biologia – 14. prehistoria, 15. antropologia, 16. biologia w ścisłym znaczeniu.
  Do najbardziej interesujących zbiorów należą zbiory mazowieckiej rzeźby średniowiecznej, rękopisy i dokumenty od XII do XVI wieku a wśród nich najcenniejsze dla naszego miasta Biblia Płocka z pierwszej połowy XII wieku, Dyplom lokacyjny miasta Płocka z 1237 roku, Księga objawień św. Brygidy z 1400 roku oraz kolekcja pasów kontuszowych i szat liturgicznych, a także zbiory malarstwa i rzemiosła artystycznego XVII i XVIII wieku. Są to zabytki sztuki sakralnej a jednocześnie dzieła artystyczne.
 Dyrekcja, pracownicy muzeum z wielką troską chronią dziedzictwo kulturowe, aby zachować je dla następnych pokoleń.
Muzeum prowadzi lekcje muzealne z zakresu historii, historii sztuki, przekazuje wiedzę w oparciu o eksponaty i zbiory muzeum.
Staraniem muzeum udostępniono cenne zbiory ze skarbca katedralnego, które są wielką atrakcją dla zwiedzających, przystosowano obiekt dla osób niepełnosprawnych.
Zgromadzone, zachowane i udostępnione dziedzictwo kulturowe w Muzeum Diecezjalnym służy nie tylko mieszkańcom ale i turystom z kraju i zagranicy odwiedzającym Płock.

Wniosek o nadanie medalu został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Kapituły w dniu 10 grudnia 2003 roku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 06 stycznia 2004, godzina 12:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 217
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji