UCHWAŁA NR 839/LVIII/10 z dnia 26 października 2010 roku
w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock położonej w Płocku przy ul. Otolińskiej oznaczonej jako działka nr 152.

UCHWAŁA  Nr 839/LVIII/10
RADY  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 26 października 2010 roku


w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock położonej w Płocku przy ul. Otolińskiej oznaczonej jako działka nr 152.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r Nr 180 poz. 1111 Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz 420, Nr 157 poz. 1241) oraz art. 13 ust. 1, art 37 ust. 2 pkt 3  w związku z art 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (ze zm. Dz.U. z 2010 r Nr 102, poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się  zgodę na sprzedaż w formie bezprzetargowej części nieruchomości niezabudowanej o powierzchni nie większej niż 10.000 m2 położonej w Płocku przy ul. Otolińskiej oznaczoną  jako działka nr 152 o pow. 22.338 m2, dla której Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą nr PL1P /00017022/7 stanowiącą własność Gminy – Miasto Płock, na rzecz Stowarzyszenia Hospicyjno – Paliatywnego „Hospicjum Płockie”  pod wezwaniem Św Urszuli Ledóchowskiej w Płocku na cele statutowe nie związane z działalnością zarobkową z zastosowaniem bonifikaty od ceny w wysokości 99 % zgodnie z art. 68 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.  
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                    Przewodniczący        
                 Rady Miasta Płocka   
          


                     Tomasz Korga

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E


Wnioskiem z dnia 14.10.2010 roku Stowarzyszenie Hospicyjno – Paliatywne „Hospicjum Płockie”  pod wezwaniem Św Urszuli Ledóchowskiej w Płocku zwróciło się z prośbą o sprzedaż  z bonifikatą w wysokości 99 %  nieruchomości oznaczonej jako działka nr 152 o pow. 22.338 m2  w celu rozbudowy Hospicjum o nowy Oddział Stacjonarny dla przewlekle chorych na terenie miasta Płocka. W ramach Hospicjum, które istnieje od 1987 roku obecnie funkcjonuje Oddział Stacjonarny Hospicjum, Domowe Hospicjum dla Dzieci cierpiących na nieuleczalne, postępujące schorzenia ograniczające życie, oraz Oddział dla przewlekle chorych w stanie apalicznym.  Rocznie z pomocy Stowarzyszenia korzysta 500 osób. Na w/w nieruchomości Stowarzyszenie planuje wybudować Oddział Stacjonarny dla przewlekle chorych wymagających całodobowej, wszechstronnej opieki medycznej. 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 27 października 2010, godzina 13:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 221
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji