Uchwała Nr 713/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku
w sprawie: zmian organizacyjnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku, Al. Piłsudskiego 6.

Uchwała Nr 713/XL/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 maja 2005 roku

w sprawie:  zmian organizacyjnych  w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku, Al. Piłsudskiego 6.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203/, art. 12 pkt 8 lit. i) oraz art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592,  z 2002r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162, poz. 1568/, art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. g) oraz art. 58 ust.1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141/ w związku z art. 2c ust. 5 i art. 6b ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz. U. Nr 12, poz. 96; z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615 i Nr 147, poz. 1644/ i uchwały Nr 620/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na rok 2005, Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 1 września 2005 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku dokonuje się  przekształcenia szkoły ponadpodstawowej policealnej o nazwie Policealne Studium Zawodowe w Płocku -  w szkołę ponadgimnazjalną policealną o nazwie
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Płocku
z siedzibą w Płocku, Al. Piłsudskiego 6.

2.Akt przekształcenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Nadaje się przekształconej szkole statut w brzmieniu określonym w załączniku  nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zapewnia się słuchaczom dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej wymienionej w § 1 kontynuację nauki do czasu ukończenia rozpoczętych cyklów kształcenia.

§ 4.

Przyjmuje się  źródło finansowania zmian organizacyjnych: Budżet Miasta Płocka na 2005r.   /plan finansowy Centrum Kształcenia Ustawicznego na 2005r./ Dział. 801, Rozdział 80140.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga


Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego  od 1 września 1999r. wprowadzane są kolejne etapu reformy systemu oświaty. Reforma - jej IV etap /w świetle obowiązujących przepisów - ostatni/ - obejmuje tym razem ponadpodstawowe szkoły policealne zarówno młodzieżowe jak i dla dorosłych.
Art. 2 i 2c ww. ustawy określają dzień 1 września 2005r. jako graniczny termin dokonania przekształceń  oraz utworzenia nowych typów szkół – ponadgimnazjalnych szkół policealnych. Znajdą w nich miejsca m.in. absolwenci nowych, trzyletnich liceów ogólnokształcących i liceów profilowanych.
W przypadku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku – jedynej samorządowej placówki kształcącej dorosłego słuchacza szkoła policealna jest placówką przekształcaną. Zmiana organizacyjna  została pozytywnie zaopiniowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Powiatową Radę Zatrudnienia w Płocku i Powiatowy Urząd Pracy w Płocku.
Tak więc podejmowana uchwała zapewnia, że  w CKU od 1 września 2005r. rozpocznie działalność siódma z kolei, nowego typu szkoła ponadgimnazjalna dla dorosłych – szkoła policealna o cyklu kształcenia nie dłuższym niż 2,5 roku.  Funkcjonują już inne:  4 – letnie technikum, 3 – letnie liceum profilowane, 3 – letnie liceum ogólnokształcące, 3 – letnia zasadnicza szkoła zawodowa, 3 – letnie technikum uzupełniające i 2 – letnie uzupełniające liceum ogólnokształcące. Tym samym w CKU znajdują się wszystkie typy zreformowanych szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych.
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu stoi na stanowisku, że przekształcaną szkołę należy traktować w związku ze zmianą ustroju szkolnego jako placówkę nowo zakładaną. Stąd też ma zastosowanie art. 58 ustawy o systemie oświaty – organ założycielski /prowadzący/ nadaje szkole akt założycielski lub przekształcenia i pierwszy statut. Niniejsza uchwała realizuje i ten wymóg formalny.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 01 czerwca 2005, godzina 12:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 232
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji