Uchwała Nr 648/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2005 rok.

Uchwała Nr 648/XXXVII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2005 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2005 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) i uchwały Nr 622/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku oraz § 9 Regulaminu Rady Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 62/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

W uchwale Nr 622/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2005 rok – wprowadza się zmiany:
1.w załączniku nr 4 Plan pracy Komisji Polityki Społecznej w poz. 5 maj – tematyka posiedzenia – temat „Ocena funkcjonowania szkół, przedszkoli oraz placówek wychowania pozaszkolnego” skreśla się a wprowadza się w poz. 10 - październik – tematyka posiedzenia jako pkt. 2a,
2.§ 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. Upoważnia się Przewodniczących Komisji Rady Miasta Płocka do dokonywania w uzasadnionych przypadkach zmian w planach pracy Komisji,
3.dotychczasową treść:
a) § 2 oznacza się jako § 3,
b) § 3 oznacza się jako § 4.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 01 marca 2005, godzina 12:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 378
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji