UCHWAŁA NR 599/XXXV/2013 z dnia 28 maja 2013 roku
w sprawie: ustalenia nazwy ulicy

UCHWAŁA NR 599/XXXV/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2013 roku

 

w sprawie:  ustalenia  nazwy  ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594), art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172; Nr 117 poz. 676; Nr 232 poz. 1378) - Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Nadać nazwę drodze biegnącej w kierunku południowo-wschodnim od ulicy                  1 Maja przy Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły (działka oznaczona numerem ewidencyjnym 578/10) -  ul. Themersonów
Położenie w/w ulicy określa załącznik nr 1.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

 

 

  Przewodniczący
                                                                              Rady  Miasta  Płocka


                                                                      Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (piątek, 31 maja 2013, godzina 09:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 750
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji