UCHWAŁA NR 234/XVI/2011 z dnia 25 października 2011
w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock przy ul. Medycznej.


UCHWAŁA NR 234/XVI/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 października 2011 roku


w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock przy ul.  Medycznej.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z  2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r.  Nr 102, poz.1055 Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142  i poz.146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz.679 oraz art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651,, Nr 106, poz.675, Nr  143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz.1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622 i Nr 115, poz. 673) Rada Miasta Płocka uchwala  co następuje;
§ 1
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej  nieruchomości gruntowej zlokalizowanej jako część działki nr 524/2  z przeznaczeniem na cele handlowe dla:
a)Pana Pawła Wąsaka o pow. 48 m2 
b)Pana Andrzeja Gomułki o pow. 28 m2 
c)Pani Ewy Radaszkiewicz o pow. 58,5 m2
na okres  1 roku od daty zawarcia umowy dzierżawy. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                 Wiceprzewodniczący
                          Rady Miasta Płocka


                   Artur Jaroszewski

 

 

      U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E
 
 Z wnioskiem o przedłużenie umów dzierżawy na część nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr  524/2 przy ul. Medycznej    z przeznaczeniem  na cele handlowe wystąpili dotychczasowi dzierżawcy: Paweł Wąsak, Andrzej Gomułka i Ewa Radaszkiewicz.
Poprzednie umowy dzierżawy obejmowały okresy : u Pawła Wąsaka  122 miesiące,  u Andrzeja Gomułki  166 m-cy i Ewy  Radaszkiewicz  8 m-cy.
Zespół doradczy zajmujący się przygotowaniem nieruchomości Gminy Płock i Skarbu Państwa  do trwałego i tymczasowego rozdysponowania pozytywnie zaopiniował wniosek o przedłużenie umów dzierżawy na okres  1 roku.
            Kompetencje w zakresie wyrażenia  zgody na wydzierżawienie należą do Rady Miasta Płocka.  

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 27 października 2011, godzina 13:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 237
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji