projekty uchwał
Sesja XXXVI - 28-04-2009

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka,  iż  w  dniu 28 kwietnia 2009 r. o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miasta Płocka.


Porządek obrad
1/ Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka za 2008 rok.
4/ Sprawozdanie z realizacji Budżetu Miasta Płocka za 2008 rok:
a)przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu przez Prezydenta Miasta,
b)odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka,opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu budżetowym i opinii oraz wniosków radnych i Komisji stałych,
c)odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie uwag i wniosków oraz opinii Komisji Rewizyjnej,
d)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z realizacji budżetu miasta Płocka za 2008 rok oraz opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta. 
5/ Informacja Pełnomocnika Prezydenta d/s Organizacji Pozarządowych nt. całorocznej działalności organizacji pozarządowych (działanie, środki finansowe i zrealizowanie środków).
6/ Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 24 marca 2009 roku.
7/ Przyjęcie protokołu z obrad XXXV  Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009 roku.
8/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

Do pobrania: projekty uchwał

1. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2008 rok,
2. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok,
3. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok,
4. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok,
5. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok,
6. nadania Statutu Straży Miejskiej w Płocku,
7. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku,
8. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą – Miasto Płock w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów wojennych,
9. wyrażenia zgody na realizację Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej  osób bezrobotnych w regionie
Tytuł: „Pośrednik, doradca – profesjonalnym pracownikiem  Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku” współfinansowanego ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego,
10. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości przez Gminę – Miasto Płock,
11. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy,
12. zmian w Statucie Miasta Płocka.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

9/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11/ Interpelacje i zapytania radnych.
12/ Odpowiedzi na interpelacje.
13/ Sprawy różne.
14/ Zamknięcie obrad XXXVI  Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (wtorek, 21 kwietnia 2009, godzina 11:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 203
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji