UCHWAŁA NR 554/XXXIII/2013 z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Urząd Pracy w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UCHWAŁA NR 554/XXXIII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 marca 2013 roku
  


w sprawie: wyrażenia  zgody  na  realizację  przez  Miejski  Urząd  Pracy w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego  Kapitał   Ludzki   (PO  KL)   Priorytet  VI  „Rynek   pracy  otwarty
dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności  zawodowej  w  regionie  Poddziałanie 6.1.2  Wsparcie  powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Tytuł: „Nowa Kadra – Nowe możliwości” współfinansowanego  ze  środków  UE – Europejskiego  Funduszu Społecznego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r.: nr 23 poz. 220, nr 62
poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 200 poz. 1688, nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003 r.: nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r.: nr 102 poz. 1055; Dz.U. z 2007 r.: nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.: nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009 r.: nr 92 poz. 753, nr 157 poz. 1241; Dz.U. z 2010 r.: nr 28 poz. 142 i 146, nr 40 poz. 230, nr 106 poz. 675; Dz.U. z 2011 r.: nr 21 poz. 113; nr 149 poz. 887; nr 217 poz. 1281)  w związku z art. 9 ust. 1 pkt 3 i pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 ze zmianami: Dz. U. 2008 r. nr 70 poz. 416, nr 171 poz. 1056, nr 216 poz. 1367, nr 237 poz. 1654; Dz.U. z 2009 r.: nr 6 poz. 33,  nr 69 poz. 595, nr 91 poz. 742, nr 97 poz. 800, nr 115 poz. 964, nr 125 poz. 1035, nr 127 poz. 1052, nr 161 poz. 1278, nr 219 poz. 1706; Dz.U. z 2010 r.:  nr 28 poz. 146, nr 81 poz. 531, nr 238 poz. 1578, nr 239 poz. 1593, nr 254 poz. 1700, nr 257 poz. 1725 i 1726; Dz.U. z 2011 r.: nr 45 poz. 235; nr 106 poz. 622; nr 171 poz. 1016; nr 205 poz. 1206 i 1211; nr 291 poz. 1707; Dz.U.  2012 r.: poz. 589, poz. 637, poz.769, poz. 1456, poz. 1529, poz. 1548), uchwala się co następuje:

§ 1.
1. Wyraża się zgodę na realizację przez Miejski Urząd Pracy w Płocku projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał   Ludzki (PO KL) Priorytet  VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie  Poddziałanie 6.1.2  Wsparcie  powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Tytuł: „Nowa Kadra – Nowe możliwości” współfinansowanego ze środków  UE – Europejskiego  Funduszu Społecznego, złożonego do Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 2/6.1.2/2012. Projekt będzie realizowany w okresie od dnia 1 marca 2013 r. do dnia 30 czerwca
2015 r.

2. Całkowita wartość Projektu wyniesie 465 740,00 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych zero groszy).

3. Gmina Miasto Płock zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżecie na okres od 01.03.2013 r. do 30.06.2015 r. środków finansowych, jako wkładu własnego na realizację Projektu w wysokości określonej w pkt 4.

4. Wkład własny w wysokości 15% wartości Projektu stanowić będzie 69 861,00 PLN - słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych zero groszy; (w 2013 r. – 21 822,00 PLN, słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote zero groszy; w 2014 r. – 30 741,00 PLN, słownie: trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych zero groszy; w 2015 r. – 17 298,00 PLN, słownie: siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych zero groszy) i zostanie pokryty z Budżetu Miasta Płocka – Miejski Urząd Pracy – jednostka budżetowa, Dział 853 Rozdział 85333, Zadanie P2/MUP/P”.

§ 2.
1. Wyraża się zgodę na upoważnienie Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy
w Płocku - Pana Jarosława Kozłowskiego do wszystkich czynności związanych z realizacją Projektu.
2. Wyraża się zgodę na upoważnienie Zastępcy Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku - Pana Radosława Śliwińskiego do wszystkich czynności związanych z realizacją Projektu w razie nieobecności osoby wskazanej w ust. 1.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący  
 Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 27 marca 2013, godzina 13:22)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 435
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji