UCHWAŁA Nr 200/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23 października 2007 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka nr 695/XXXIX/05 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej zmienionej Uchwałą Rady Miasta Płocka nr 712/XL/05 z dnia 24 maja 2005 roku.

UCHWAŁA NR 200/XIV/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 października 2007 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka nr 695/XXXIX/05 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej zmienionej Uchwałą Rady Miasta Płocka nr 712/XL/05 z dnia 24 maja 2005 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku,  z 2002 roku Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 113 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz.U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz.U. Nr  102 poz.1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Dz.U. Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Dz.U. Nr 17 poz. 128) oraz  art. 167 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104, Dz.U. z 2006 roku, Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz.708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 249 poz.1832, Dz.U. z 2007 roku Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Miasta Płocka Nr 695/XXXIX/05 z dnia 26 kwietnia 2005 roku o udzielenie pomocy finansowej zmienionej Uchwałą Rady Miasta Płocka nr 712/XL/05 z dnia 24 maja 2005 roku,  § 2 otrzymuje brzmienie:

Określa się źródło finansowania:
a) pierwsza i druga transza – Środki niewygasające na 2005 rok
Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, § 6300 – Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, Zadanie Nr 71/PM/I/P – Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka.

b) trzecia transza - Środki niewygasające na rok 2006
Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, Zadanie Nr 70/PM/I/P – Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

Powyższa zmiana dotyczy uaktualnienia źródła finansowania pomocy finansowej dla Gminy Radzanowo przeznaczonej  na przebudowę drogi gminnej nr 19 na odcinku od ulicy Żyznej w Płocku do drogi wojewódzkiej nr 567 Płock - Płońsk o długosci 0,85 km oraz budowę infrastruktury technicznej miedzy drogą wojewódzką nr 567 a granicą miasta Płocka, ze względu na przesunięcie terminu wnioskowania o kolejną transzę dotacji celowej.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 26 października 2007, godzina 08:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 303
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji