UCHWAŁA NR 197/XIII/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie skargi Pani radnej Wioletty Kulpy Przewodniczącej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.

UCHWAŁA NR 197/XIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie skargi Pani radnej Wioletty Kulpy Przewodniczącej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.


Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 124 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) i art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.
Skargę z dnia 04 maja 2011 roku  Pani radnej Wioletty Kulpy Przewodniczącej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości na Prezydenta Miasta Płocka w przedmiocie jego działań w zakresie zmian lokalizacji i wykonawstwa pomnika księcia Bolesława III Krzywoustego  uznać za nieuzasadnioną.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

             Przewodnicząca
  Rady Miasta Płocka


   Elżbieta Gapińska

 

 

 

UZASADNIENIE

Skarga Pani radnej Wioletty Kulpy z dnia 04.05.2011 r.,  została przekazana do Rady Miasta Płocka przez Dyrektora Wydziału Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka w dniu 24 maja 2011 r.

Na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Miasta Płocka, Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach: 13 czerwca 2011 r. i 1 lipca 2011 r. dokonała analizy skargi złożonej przez Panią radną Wiolettę Kulpę na Prezydenta Miasta Płocka w przedmiocie jego działań w zakresie zmian lokalizacji i wykonawstwa pomnika księcia Bolesława III Krzywoustego.

W wyniku głosowania na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2011 r. Komisja Rewizyjna uznała skargę za nieuzasadnioną.

W sprawie tej Komisja Rewizyjna zapoznała się z wyjaśnieniami udzielanymi przez właściwych w sprawie pracowników Urzędu Miasta Płocka. W trakcie posiedzeń Komisji  osobiście informacje przedstawiali: p.o. Dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów, Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych i Radca Prawny Urzędu Miasta Płocka.
W posiedzeniach brała udział Pani radna Wioletta Kulpa  Przewodnicząca Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Ponadto Komisja otrzymała na piśmie opinię prawną dotyczącą niniejszej skargi, adwokata Pana Aleksandra Horanina (pismo znak: BOR.IX.074.200.2011.AH, wpłynęło do Biura Obsługi Rady Miasta dn. 29.06.2011 r.) w której zostały sformułowane następujące wnioski:
„1. Zmiany umowy z dnia 5 lipca 2010 roku dotyczącej budowy pomnika Bolesława Krzywoustego mogły zostać dokonane.
2. Zmiany te nie mieszczą się w pojęciu zmian istotnych w rozumieniu art. 144 ust. 1 prawa zamówień publicznych, które mogłyby zostać unieważnione.
3. Prezydent Miasta Płocka miał prawo podpisać aneks nr 1 do powyższej umowy i tym samym dokonać zmiany planowanej lokalizacji pomnika, jego działanie mieściło się w pojęciu wykonywania uchwały Rady Miasta Płocka.”

Szczegółowy materiał w sprawie zawarty jest w protokołach z posiedzeń Komisji w dniach:  13.06.2011 r. i 1.07.2011 r.
W świetle poczynionych przez Komisję ustaleń, Komisja nie stwierdziła naruszenia obowiązującego prawa przez Prezydenta Miasta Płocka w zakresie wskazanym w skardze,  stąd też uznała skargę za nieuzasadnioną i przedstawiono projekt uchwały jak drugostronnie wymieniony.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (piątek, 02 września 2011, godzina 11:41)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 163
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji