UCHWAŁA NR 90/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Swojska-Mazura w Płocku.

UCHWAŁA NR 90/VI/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 31 marca 2015 roku

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Swojska-Mazura” w Płocku.

 

Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 199) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami: Dz. U. z 2013 roku, poz. 645 i 1318, z 2014 roku poz. 379 i 1072) oraz Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na 2015 rok Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Przystąpić do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Swojska – Mazura” dla obszaru położonego w granicach określonych w §2.

§ 2

Jako granice obszaru wyznacza się: północna linia rozgraniczająca ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od Trasy ks. Jerzego Popiełuszki do alei Jana Pawła II, zachodnia i południowa linia rozgraniczająca alei Jana Pawła II, wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Mazura, północna linia rozgraniczająca tereny zabudowy mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz tereny lasów i dolesień oznaczone w planie symbolami 24MNi i 5ZL, zachodnia granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku (przyjętego Uchwałą Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z 19 września 2000 roku), południowa granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (przyjętego Uchwałą Nr 391/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku), wschodnia granica Trasy ks. Jerzego Popiełuszki, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Jako źródło finansowania ustalić Budżet Miasta Płocka na 2015 rok, Dział 710, Rozdział 71004, §4300, §4170, §4110, §4120 zadanie 01/WRM.III/G – Opracowania planistyczne – wydatki bezpośrednie oraz środki przewidziane na ten cel w budżetach miasta Płocka na lata następne.

 

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka. 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

           Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 01 kwietnia 2015, godzina 12:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 699
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji