UCHWAŁA Nr 351/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku
w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Miejskiej Rady Zatrudnienia w Płocku.

UCHWAŁA Nr 351/XXIV/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2008 roku

w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Miejskiej Rady Zatrudnienia w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Z 2008 r. Nr 69, poz. 415) - Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Delegować 2 radnych Rady Miasta Płocka do składu Miejskiej Rady Zatrudnienia w Płocku w osobach:
1. Pan Radny Andrzej Łachmański,
2. Pan Radny Andrzej Burnat.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Prezydent Miasta Płocka pismem z dnia 15.05.2008 r. zwrócił się o wytypowanie dwóch przedstawicieli Rady Miasta Płocka związanych w sposób zawodowy z miastem do składu Miejskiej Rady Zatrudnienia w Płocku, która będzie pełnić funkcję opiniodawczo – doradczą dla Prezydenta w sprawach polityki rynku pracy. Miejska Rada Zatrudnienia działać będzie przy Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku.  Delegowanie radnych odbywa się w drodze uchwały Rady Miasta.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 29 maja 2008, godzina 13:43)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 039
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji