UCHWAŁA NR 233/XVI/2011 z dnia 25 października 2011
w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy – Miasto Płock.


UCHWAŁA NR 233/XVI/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 października 2011 roku


w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy – Miasto Płock.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z  2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568,  z 2004r.  Nr 102, poz.1055Nr 116, poz.1203,Nr 167, poz. 1759, z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128 ,Nr 181, poz.1337,z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r.  Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, i Nr 117, poz.679 oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651,,Nr 106, poz.675, Nr 143, poz. 963, Nr155, poz.1043, Nr 197, poz.1307 i Nr 200, poz.1323 oraz z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622 i Nr 115, poz. 673)  Rada Miasta Płocka uchwala  co następuje;
§ 1
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej  nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni  35755 m2   (powierzchnia użytkowa 33641 m2)  zlokalizowanych jako  działki:  nr 45 o pow. 7718 m2  , nr 46 o pow. 10754 m2,  nr 47 o pow. 8425 m2  i nr  48 o pow. 8858 m2 przy ul. Granicznej w Płocku dla Bogdana Wardy z przeznaczeniem pod uprawy  na okres od 01.11.2011r. do 30.10.2012r.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                Wiceprzewodniczący
                          Rady Miasta Płocka


                   Artur Jaroszewski

               

 

U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E
 
 Z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy na nieruchomości gruntowe oznaczone jako działki nr  45 o pow. 7718 m 2 , nr 46 o pow. 10754 m 2  , nr 47 o pow. 8425 m 2  i nr 48 o pow. 8858  m 2   z przeznaczeniem pod uprawy wystąpił Bogdan Warda.
Poprzednie umowy dzierżawy obejmowały okres 168m-cy .
Zespół doradczy zajmujący się przygotowaniem nieruchomości Gminy Płock i Skarbu Państwa  do trwałego i tymczasowego rozdysponowania pozytywnie zaopiniował wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy na okres  3 lat.
            Kompetencje w zakresie wyrażenia  zgody na wydzierżawienie należą do Rady Miasta Płocka.  

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 27 października 2011, godzina 13:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 630
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji