Uchwała Nr 760/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku
w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

Uchwała Nr 760/XLIV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 sierpnia 2005 roku

w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 ), art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianą Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782 ) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje :

§ 1.

Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku jej podziału w wysokości:

1. 20 % różnicy pomiędzy wartością, jaką miała nieruchomość po i przed podziałem, jeżeli w wyniku jej podziału następuje wydzielenie działek gruntu przeznaczonych pod budowę nowych dróg gminnych obsługujących działki powstałe w wyniku podziału.

2. 10 % różnicy pomiędzy wartością, jaką miała nieruchomość po i przed podziałem dla pozostałych nieruchomości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 756/XXXVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich.

§ 4.

Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie uchwały, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga 


Uzasadnienie

Stosownie do przepisu art. 98a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianą Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782 ) Prezydent Miasta może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką, jeżeli w wyniku podziału nieruchomości wzrośnie jej wartość.

Stawkę procentową opłaty ustala rada gminy w drodze uchwały w wysokości nie większej niż 50 % różnicy wartości nieruchomości. Wartość przed podziałem nieruchomości i po jej podziale określają rzeczoznawcy majątkowi według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej.
Obowiązek wnoszenia opłaty adiacenckiej powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu opłaty stała się ostateczna.

Wdrożenie uchwały Nr 756/XXXVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2001 r. ustalającej stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości w wysokości 50 % wywołało niezadowolenie społeczne.

Właściciele nieruchomości ponoszą inne ciężary związane z ich rozwojem w procesie inwestycyjnym ( rozwojem miasta ) m.in. takie jak opłata planistyczna, opłata adiacencka infrastrukturalna oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej.

Z tych względów Rada Miasta Płocka postanowiła obniżyć wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.

Wyższa stawka opłaty adiacenckiej podziałowej określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały wynika z faktu, że gmina wydatkuje znaczne kwoty z tytułu przejęcia
z mocy prawa na własność gruntów pod wydzielanymi drogami.
Gmina w przyszłości ponosi także koszt budowy i utrzymania tych dróg co nie ma miejsca przy wydzielaniu dróg wewnętrznych lub gdy nie następuje wydzielenie żadnych dróg.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 26 sierpnia 2005, godzina 08:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 331
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji