Uchwała Nr 755/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku
w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok.

UCHWAŁA Nr 755/XLIV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 sierpnia 2005 roku

w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok. - pobierz treść uchwały w formacie PDF

 

U Z A S A D N I E N I E

Środki finansowe pozostałe po wykonaniu i rozliczeniu zadań niewygasających:
Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ulicy Miedzianej (54.013,18 zł),
Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych (18.457,20 zł.)
Wykupy do zasobu gminy (50.678,76 zł.)
Realizacja mieszkań komunalnych (108.920,23 zł.)
Rozbudowa i adaptacja obiektu przy ulicy Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego w Płocku (546.275,23 zł.)
Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne (240,54 zł.)
należy przekazać na dochody budżetu miasta. Ww. dochody proponuje się rozdysponować w sposób określony na stronie 21 uzasadnienia.

Po upływie terminu realizacji na dochody budżetu miasta należy przekazać również środki niewygasające dotyczące zadań:
budowy Strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ (50.000,00 zł.) z uwagi na trudności dotyczące opracowania dokumentacji technicznej,
Straż Miejska – zakupy inwestycyjne (100.000,00 zł.) z powodu unieważnienia przetargu na zakup wideoradaru,
budowy i modernizacji oświetlenia (6.261,44 zł.) z uwagi na trudności dotyczące opracowania dokumentacji technicznej, 
ogrody działkowe „Kaprys” oraz „Magnolia” (4.638,24 zł.) z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
W celu realizacji ww. zadań proponuje się umieścić je w budżecie miasta Płocka bieżącego roku.

W związku z otrzymaniem środków finansowych w łącznej wysokości 17.639,00 zł. przeznaczonych głównie na organizację VII Pikniku Europejskiego, III Dni Hiszpańskich na Mazowszu oraz na obchody Dnia Dziecka dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o ww. kwotę. Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków w zadaniu Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi).

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości 1.500,00 zł. w ramach polsko – niemieckiej współpracy młodzieży dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków w zadaniu Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji związanych z realizacją programu.

W związku z wpływem na rachunek dochodów budżetu miasta środków finansowych stanowiących zwrot kosztów pobytu pracowników Urzędu Miasta w Berlinie na konferencji dotyczącej „Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego” dokonano zwiększenia dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.370,33 zł. Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków w zadaniu Oddziału Promocji i Współpracy z Zagranicą Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi).

 


W związku z uzyskaniem środków finansowych w wysokości 2.900,00 zł. przeznaczonych na działalność Rady Mieszkańców Osiedla Borowiczki dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność. Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków Rady Mieszkańców Osiedla Borowiczki.

W związku z likwidacją w bieżącym roku środków specjalnych, wpływy z egzekucji należności uzyskane przez placówki oświatowo – wychowawcze (licea ogólnokształcące – 3.700,00 zł., specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 3.232,75 zł.) zostały odprowadzone na rachunek dochodów budżetu miasta w łącznej wysokości 6.932,75 zł.
Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki bieżące placówek oświatowo – wychowawczych, które uzyskały ww. wpływy.

Na podstawie Umowy dotacji zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miastem Płock dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 5.000,00 zł. Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków o ww. kwotę w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 23 (zadanie Nr 08/SP023 – Organizacja imprez) z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Międzypowiatowy Konkurs Ekologiczny Parki narodowe jako ponadczasowe wartości przyrody i kultury Polski”.

Środki finansowe pochodzące z indywidualnych wpłat uczestników letnich warsztatów języka angielskiego, prowadzonych przez nauczycieli z Fort Wayne w ramach wymiany partnerskiej miast zwiększyły dochody budżetu miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 6.945,00 zł. Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków budżetu miasta o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty Nr 02/WOKI/I/G – Awans zawodowy nauczycieli.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Płock a Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 5.270,00 zł. Ponadto zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zadanie Nr 11/MOPS/G – Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce) z przeznaczeniem na organizację zadań edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w wysokości 2.160,00 zł. w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiących udział własny jednostki w finansowaniu ww. programu.

W wyniku analizy wykonania dochodów budżetu miasta za I półrocze br. w zakresie wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, dokonano zwiększenia budżetu miasta w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 1.500.000,00 zł.  

 


Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 45/2005 z dnia 23 czerwca 2005 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 15.000,00 zł. w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia. Ponadto dokonano zwiększenia wydatków o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Nr 113/WZS/I/P – Środowiskowy Dom Samopomocy – zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych oraz kserokopiarki dla potrzeb nowotworzonej filii Środowiskowego Domu Samopomocy.

Kwota z wysokości 14.153,00 zł. stanowi zwiększenie planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2005 rok ustalonego zgodnie z pismem Prezesa Zarządu PFRON Nr WF/779w/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku. Ww. kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej tj. na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych oraz niezbędnego wyposażenia w dziale 853 – Opieka społeczna, w rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zadanie Nr P02/MOPSP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością).

Środki finansowe pochodzące z indywidualnych wpłat uczestników obozu językowego „Unesco” odbywającego się w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły zwiększyły dochody budżetu miasta w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 54.696,00 zł.  Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków budżetu miasta w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu Nr 07/ZJO/P - Językowy obóz letni dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Ponadto zmniejszono udział środków własnych gminy zabezpieczonych na realizację ww. zadania o kwotę 53.946,00 zł.

Środki w wysokości 137.415,26 zł. stanowiące dywidendę z tytułu podziału zysku wypracowanego w 2004 roku przez SITA - Płocka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. zwiększyły dochody budżetu miasta w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Na podstawie pisma Nr WFOŚiGW/WFK-1272/2004 z dnia 30 czerwca 2005 roku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 40.752,16 zł. W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków budżetu miasta o ww. kwotę z przeznaczeniem na edukację ekologiczną i działania w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
Jednocześnie dokonano korekty planu dochodów w ww. pozycji.

W związku z przekazaniem przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych na rachunek budżetu miasta środków finansowych w wysokości 20.511,95 zł. stanowiących wpływy związane z najmem pomieszczeń w budynkach administrowanych przez jednostkę dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w związku z koniecznością pokrycia kosztów opłat za energię elektryczną oraz przeprowadzenia remontu dachu i sufitu w części holu Pływalni (zadanie Nr 03/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka"). Jednocześnie dokonano zmiany klasyfikacji dochodów osiągniętych przez MZOS (23.849,71 zł.) oraz zwiększono plan dochodów uzyskiwanych przez jednostkę (42.758,93 zł.).

Środki finansowe pozostałe w wyniku rozliczenia uchwały w wysokości 2.452.705,33 zł. proponuje się przeznaczyć na:
zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nr 26/WGMII/I/G – Realizacja mieszkań komunalnych (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania – 108.920,23 zł., w związku z zabezpieczeniem w budżecie miasta bieżącego roku niewystarczających środków finansowych na budowę budynku wielorodzinnego przy ulicy Miodowej.
zadanie Oddziału Promocji i Współpracy z Zagranicą Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję miasta – 120.000,00 zł.,
zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska – Oddział Nadzoru Właścicielskiego Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia (dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – Dostarczanie wody) z przeznaczeniem na dofinansowanie do stawek taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (II półrocze 2005 r.) - 360.263,00 zł.,
zadanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa Nr 01/PB/P – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) z przeznaczeniem na zwiększenie liczby etatów Policji w rewirach dzielnicowych (40.000,00 zł.) oraz na rekompensatę za czas służby przekraczający normę dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Płocku (40.000,00 zł.),
zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Nr 06/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez jednostki ochrony zdrowia tj. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku oraz Izbę Wytrzeźwień w Płocku (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku za 2004 rok. 473.087,00 zł.,
zadanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia Nr 02/PR/P – Aktywizacja zawodowa bezrobotnych (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy - 400.000,00 zł.,
zwiększenie planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w zadaniu Nr P02/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia o 1 etat - 7.314,00 zł.,
zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Nr 46/WZS/I/G - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Dąbrowskiego 1 -  16.000,00 zł.,


zwiększenie planu finansowego Straży Miejskiej w zadaniu Nr P01/SM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą oraz w zadaniu Nr P02/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska) z przeznaczeniem na opłaty za energię
cieplną i elektryczną w nowej siedzibie Straży Miejskiej oraz koszty utrzymania samochodów służbowych – 30.000,00 zł.,
zadania realizowane przez Wydział Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru – Oddział Planowania Strategicznego - 50.678,76 zł. tj. wyceny, opinie, ekspertyzy, koszty usług geodezyjnych oraz opłaty sądowe i notarialne (Nr 05/WUGI/G - Nabywanie nieruchomości - obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz gminy, Nr 06/WUGI/G - Zamiany nieruchomości) (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
zwiększenie planu finansowego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w zadaniu Nr 09/MZOS/G – Zadania inwestycyjne (dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej) z przeznaczeniem na wykonanie zadaszenia sztucznego lodowiska wraz z oświetleniem i nagłośnieniem - 200.000,00 zł.
zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta Nr 112/WGKI/I/G – Zakład Usług Miejskich „MUNISERWIS” zakupy inwestycyjne (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „MUNISERWIS” na zakup samochodu ciężarowego samowyładowczego oraz posypywarki, wykorzystywanych głównie podczas „akcji zima” – 300.000,00 zł.,
zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta Nr 04/WGKI/G - Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg) z przeznaczeniem na wydatki w zakresie oświetlenia miasta - 100.000,00 zł.,
zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta Nr 07/WGKI/G - Utrzymanie czystości na terenach gminnych (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) z przeznaczeniem na wydatki w zakresie utrzymania czystości w mieście - 156.442,34 zł.,
zadanie Wydziału Organizacji i Spraw Administracyjnych – Oddział Techniczno – Gospodarczy Nr P01/UGM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania budynku Urzędu Miasta przy ulicy Misjonarskiej 22 - 46.000,00 zł.,
zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nr 05/WGMII/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzenia za administrowanie budynkiem Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych - 4.000,00 zł.

Przesunięcie środków w planie dochodów budżetu miasta Płocka o kwotę 20.898,00 zł. w dziale 750 - Administracja publiczna w zadaniu Nr 01/OPZ/G – Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) wynika z konieczności wyodrębnienia środków finansowych przeznaczonych na promocję jednostek samorządu terytorialnego w związku z wprowadzeniem zmian w klasyfikacji budżetowej.
W wyniku braku zgody na nieodpłatne użyczenie gruntu w związku z zadaniem Nr 61/WGKI/I/G – Zabezpieczenie i odwodnienie Skarpy Wiślanej w rejonie Domu Technika (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) proponuje się zmniejszenie wydatków dotyczących realizacji ww. zadania o kwotę 40.000,00 zł.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości 124.411,00 zł. będących w dyspozycji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) między paragrafami klasyfikacji budżetowej związane jest z realizacją zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: realizacją projektów z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie; zakupem wyposażenia do Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, zakupem materiałów edukacyjno – informacyjnych oraz pokryciem kosztów związanych z wynagrodzeniem osób realizujących zadania Programu (zadanie Nr 02/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
W związku z powyższym dokonano zmian w Załączniku Nr 10 – Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2005 rok oraz w Załączniku Nr 9 – Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2005 roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości 5.112,74 zł. będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji Miejskich – Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność z zadania Nr 60/WIMI/I/G – Aleja Spacerowa na zadanie Nr 111/WIMI/I/G – Budowa pasażu łączącego ul. Lasockiego z ul. Jachowicza dotyczy zmiany konstrukcji ogrodzenia.

Zmiany w Załączniku Nr 16 – Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2005 roku dotyczą zwiększenia planu przychodów Zakładu Usług Miejskich „MUNISERWIS” w związku ze zleceniem przez Urząd Miasta zadań do realizacji.

Zmiany planu Załącznika Nr 20 – Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w 2005 roku dokonano w związku z koniecznością zwiększenia planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych szkół podstawowych w związku z osiągnięciem przez Szkołę Podstawową Nr 1 wyższych niż planowano wpływów z tytułu użyczenia pomieszczeń oraz współorganizowania imprez sportowych i kulturalnych. Powyższe wpływy proponuje się przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących placówki m.in. na zakup materiałów biurowych i dekoracyjnych.

Zmiana zakresu rzeczowego zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta Nr 52/WGKI/I/G – Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód) dotyczy opracowania projektu podziału nieruchomości pod budowę rowu A – zmiana trasy ujściowego odcinka rowu A z odprowadzeniem do rzeki Rosicy. Powyższe niezbędne jest z uwagi na ochronę przeciwpowodziową gruntów przyległych do rzeki Słupianki, a także odciążenie zlewni rzeki Słupianki.

 

Przesunięcie środków w wysokości 8.000,00 zł. w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczy udziału pracowników w szkoleniach i konferencjach związanych z nowymi uregulowaniami prawnymi z zakresu ochrony środowiska.

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 26 sierpnia 2005, godzina 07:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 412
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 26 sierpnia 2005, godzina 07:46
  • Historia aktualizacji

  • 26 sierpnia 2005, godzina 07:46 Aktualizacja danych