UCHWAŁA NR 522/XXXVII/09 z dnia 26 maja 2009 roku
w sprawie: udzielenia poręczenia finansowego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku z tytułu zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa budynków Nr 1 i 2 przy ulicy Jana Pawła II w Płocku

UCHWAŁA NR  522/XXXVII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie:  udzielenia poręczenia finansowego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa   Społecznego Sp. z o.o. w Płocku z tytułu zaciągnięcia kredytu w Banku
   Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia
  pn. „Budowa budynków Nr 1 i 2 przy ulicy Jana Pawła II w Płocku”

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218, z 2008 r Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 86 ust.1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,  poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Postanawia się udzielić poręczenia finansowego kredytu zaciągniętego przez Miejskie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków Nr 1 i 2 przy ul. Jana Pawła II w Płocku” do kwoty 1.650.200,00 zł.
§ 2
Poręczenie obowiązuje w każdym roku budżetowym do wysokości przypadających do spłaty w danym roku wysokości rat wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowie poręczenia, nie później niż do dnia 31 grudnia 2041 roku.

§ 3
Pokrycie ewentualnej spłaty zadłużenia nastąpi z dochodów miasta z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
§ 4
Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do ustanowienia poręczenia według prawa cywilnego do kwoty, o której mowa w § 1 uchwały, powiększonej o należne odsetki, tj do łącznej kwoty 2.881.800,00 zł.
§ 5
Uchwała niniejsza stanowi podstawę do dokonania zgodnych z § 2 tejże uchwały zapisów w uchwałach budżetowych w okresie kredytowania i spłaty zadłużenia, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2041 roku.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

U Z A S A D N I E N I E

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku złożyło wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie kredytu w wysokości  8.251.000,00 zł., na sfinansowanie przedsięwzięcia  pn. „Budowa budynków Nr 1 i 2 przy ulicy Jana Pawła II w Płocku”.
Jednym z warunków rozpatrzenia wniosku o udzielenie kredytu jest przedstawienie przez wnioskodawcę zabezpieczenia 20% kredytu łącznie z odsetkami, w formie poręczenia finansowego przez Miasto Płock.
W związku z powyższym łączna kwota zabezpieczenia wynosi 2.881.800,00 zł.
Poręczenie będzie obowiązywało w każdym roku budżetowym do wysokości przypadających do spłaty w danym roku wysokości rat wraz z należnymi odsetkami zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowie kredytu.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (poniedziałek, 01 czerwca 2009, godzina 11:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 979
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji