Uchwała Nr 955/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie skargi z dnia 05.02.2006 roku Pani Wandy Budmar.

Uchwała Nr 955/LVI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 maja 2006 roku

w sprawie skargi z dnia 05.02.2006 roku Pani Wandy Budmar.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 , z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759  z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128) oraz art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Skargę z dnia 05.02.2006  roku  Pani Wandy Budmar dotyczącą działań Prezydenta Miasta Płocka w sprawie nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 35 w Płocku uznać za nieuzasadnioną.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

 Komisja Rewizyjna Rady Miasta Płocka dokonała analizy treści skargi z dnia 05.02.2006r. złożonej przez Panią Wandę Budmar zatytułowanej jako zażalenie na Prezydenta Miasta Płocka , w sprawie dotyczącej nieruchomości w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 35.
W celu poznania działań podejmowanych przez Prezydenta Miasta Płocka w sprawie Komisja wystąpiła o udzielenie przez Pana Prezydenta stosownych wyjaśnień.
Na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2006 roku członkowie Komisji przeanalizowali informację przekazaną przez Pana Prezydenta (pismo BS.0565/41/06 z dnia 03.04.2006r.) z której jednoznacznie wynika , że Pani Wanda Budmar nie udokumentowała swoich uprawnień w zakresie prawa własności do nieruchomości. Pani Budmar winna bowiem wystąpić do Sądu Rejonowego z odpowiednim wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych właścicielach nieruchomości. Ponieważ Pani Wanda Budmar nie posiada takowego postanowienia sądu trudno jest w ogóle powiedzieć czy przysługują jej jakieś uprawnienia a w tym i roszczenia wywodzone z prawa własności do nieruchomości.  Dotąd dopóki Pani Wanda Budmar nie przedstawi Prezydentowi (Urzędowi Miasta ) stosownych dokumentów nie może być uznana za osobę uprawnioną w zakresie dochodzonych roszczeń. Nie może też otrzymywać żadnych informacji z toczących się postępowań w sprawie z uwagi na ochronę danych osobowych osób biorących udział w tych postępowaniach.
Stąd Komisja Rewizyjna akceptuje stanowisko przedstawione przez Pana Prezydenta i postanowiła w głosowaniu uznać niniejszą skargę za nieuzasadnioną .
W związku z tym, iż w tej sprawie powinna być podjęta stosowna uchwała Komisja Rewizyjna przedkłada niniejszy projekt uchwały celem jej podjęcia przez Radę Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 02 czerwca 2006, godzina 10:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 592
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji