UCHWAŁA NR 496/XXXV/09 z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie: przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zakwalifikowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

UCHWAŁA NR 496/XXXV/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zakwalifikowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 10 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz 1458), art. 4 ust. 1 pkt 1oraz art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458), art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 pkt. 4, art. 20, art. 21 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 oraz Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1370, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 19, poz. 100) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, Nr 220, poz. 1419 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 2) w związku z art. 1, art. 5 ust. 5a, art. 71b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33) oraz Uchwałą Nr 376/XXVI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystępowanie szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę – Miasto Płock do projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1
1. Przyjmuje się do realizacji projekt nr POKL.09.04.00-14-026/08 „Nauczyciel – terapeuta przyszłości – podwyższanie kwalifikacji pracowników szkolnictwa specjalnego w Płocku”, zakwalifikowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.
 
2. Beneficjentem dla projektu jest Gmina - Miasto Płock, a realizatorem Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Płocku, z siedzibą przy ul. Lasockiego 14.

§2
Wyraża się zgodę na finansowanie projektu opisanego w § 1 z Budżetów Miasta Płocka na lata 2009-2010 do wysokości udziału własnego (15% ogólnej wartości projektu) wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu:
Całkowity koszt realizacji projektu  -  426.196,00 PLN brutto
Przyznana kwota dofinansowania  (z EFS)         -  362.266,60 PLN brutto
Wkład własny                                 -    63.929,40 PLN brutto  


§3
Określa się źródło finansowania  projektu Dział 854 Rozdział 85403, plany finansowe na lata 2009-2010 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Płocku.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Uzasadnienie


 Zmieniająca się sytuacja demograficzna w systemie oświaty oraz zapotrzebowanie rynku pracy na nowe kwalifikacje, wymuszają realizację projektów dostosowujących umiejętności i kwalifikacje nauczycieli, pedagogów oraz pracowników administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. Programy kształcenia kadr systemu oświaty powinny realizować politykę edukacyjną państwa. Programy takie mają na celu zdobycie nowych lub rozszerzenie posiadanych kwalifikacji niezbędnych z punktu widzenia zapewnienia jak najwyższej jakości procesu nauczania. Specyfika szkolnictwa specjalnego wymaga szczególnego zaangażowania nauczycieli i kadry administracyjnej w proces nauczania uczniów zagrożonych wykluczeniem zawodowym.
 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła w marcu 2008 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.
 Przygotowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Płocku projekt „Nauczyciel – terapeuta przyszłości – podwyższanie kwalifikacji pracowników szkolnictwa specjalnego w Płocku” zakłada podjęcie działań przyczyniających się do wzrostu poziomu kwalifikacji pracowników płockich instytucji oświatowych zajmujących się kształceniem i wychowaniem osób niepełnosprawnych, a przez to zwiększenie jakości rewalidacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie. 
 W ramach przedmiotowego projektu realizator z ramienia Gminy - Miasta Płock – Specjalny Ośrodek Szkolno– Wychowawczy Nr 2 w Płocku – zaplanował organizacje i przeprowadzenie specjalistycznych kursów i krótkich form doskonalących mających na celu:
- dostosowanie wykształcenia nauczycieli zawodu do wymogów nowoczesnej edukacji,
- podniesienie kwalifikacji nauczycieli – terapeutów,
- doskonalenie osobistych predyspozycji nauczycieli.
 Projekt przeszedł etap oceny formalnej, w ramach I i II posiedzenia Komisji Oceny Projektów uzyskał bardzo wysoką drugą pozycję – 96,50 punktów oraz został umieszczony na liście rankingowej projektów rekomendowanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do dofinansowania. Proponowana kwota dofinansowania 362.266,60 PLN brutto.
 W przypadku gdy beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego, a projekt jest realizowany przez samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, niezbędne jest podjęcie uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego dysponującego budżetem wnioskodawcy, zatwierdzającej projekt do realizacji. Beneficjentem Projektu jest Gmina - Miasto Płock, realizatorem – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Płocku. A zatem podjęcie uchwały jest warunkiem niezbędnym do otrzymania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 01 kwietnia 2009, godzina 13:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 202
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji