UCHWAŁA NR 517/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 658/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Płock

UCHWAŁA NR 517/XXVII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2004 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 658/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Płock

   Działając na podstawie art.30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( t.j. z 2003r. Dz.U. Nr 118, poz.1112 ze zmianami Nr 137 poz.1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz.2081, Nr 228, poz.2258) w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r, o samorządzie powiatowym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592,; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806) oraz §§ 1-7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz.U. Nr 39, poz.455, Nr 100, poz. 1074; z 2001r. Nr 52, poz. 544; z 2002r. Nr 160 poz.1323; z 2003r. Nr 34, poz.286, z 2004r. Nr 74, poz. 667) uchwala się, co następuje:

 

§ 1


W uchwale Rady Miasta Płocka Nr 658/XXXI/00 z dnia 19 września 2000r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Płock dokonać następujących zmian:

I .   W załączniku Nr 1 (dodatki funkcyjne) do  regulaminu przyznawania niektórych  składników wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Płock w części dotyczącej   tabeli dodatków funkcyjnych dyrektorów, wicedyrektorów i kierowników zatrudnionych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,  pogotowiach opiekuńczych oraz innych  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych,  nadać brzmienie:

1)    „Dodatki funkcyjne dyrektorów, wicedyrektorów zatrudnionych w specjalnych  ośrodkach szkolno-wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych oraz innych placówkach  opiekuńczo-wychowawczych.”

2)W tabeli  „Dodatki funkcyjne dyrektorów, wicedyrektorów zatrudnionych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych oraz innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych” dokonać zmian:
a) nazwa rubryki b otrzymuje brzmienie:
 „Liczba uczniów szkół wchodzących w skład ośrodka”
b)zbiorcza nazwa rubryk: c, d, e, f, g, h, i otrzymuje brzmienie:
„Miesięczna wysokość dodatków funkcyjnych wyrażona jako ułamek podstawy w zależności od liczby wicedyrektorów”
c)nazwa rubryk d i e otrzymuje brzmienie:
     „dyrektor  + 1 wicedyrektor”
d)podrubryka „e” otrzymuje brzmienie:
„dla stanowiska wicedyrektora”
e)nazwa rubryki „f+g” otrzymuje brzmienie :
„ dyrektor +2 wicedyrektorów”
f)podrubryka „g” otrzymuje brzmienie:
      „dla stanowiska wicedyrektora”
g)nazwa rubryki „h + i” otrzymuje brzmienie:
„dyrektor + 3 wicedyrektorów”
h)podrubryka „i” otrzymuje brzmienie:
     „dla stanowiska wicedyrektora”

II. W załączniku Nr 2 (Dodatki za warunki pracy) do regulaminu przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Płock:
w rubryce „a”  po punkcie 14 dodaje się punkt 14a;

1)w rubryce „b” – Rodzaj i okoliczności świadczenia pracy przez nauczyciela pkt 14 a otrzymuje brzmienie: „zajęcia wychowawcze prowadzone bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii”;

2)w rubryce „c” – Wysokość dodatku wyrażona jako ułamek podstawy pkt 14a otrzymuje brzmienie: „0,29979”;

3)punkt19 otrzymuje brzmienie: „ prowadzenie zajęć, których rodzaj i okoliczności zostały określone w poz. 3-16 tabeli dodatków za trudne warunki pracy z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielenia pomocy oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w §32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz. 1328)”;

4)pkt 21 otrzymuje brzmienie: „prowadzenie zajęć przez nauczycieli szkół (klas) specjalnych w klasie lub grupie wychowawczej z upośledzonymi  umysłowo w stopniu lekkim, w którym znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym o którym mowa w poz.19, a w przypadku gdy w takiej klasie lub grupie wychowawczej znajduje się dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem, że zajęcia dydaktyczne prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w tego typu szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze – według odrębnego programu wychowawczego, opracowanego przez wychowawcę”.

 

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

 

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 02 lipca 2004, godzina 10:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 946
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji