UCHWAŁA Nr 361/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 roku
zmieniająca uchwałę nr 230/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne

UCHWAŁA Nr 361/XXV/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 czerwca 2008 roku

zmieniająca uchwałę nr 230/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne

Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
W załączniku „Regulamin ustalający tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne” do uchwały nr 230/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne (Dz. Urz. Wojew. Maz. Nr 260 poz. 8437 z dnia 14 grudnia 2007 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 po pkt. 3 dodaje się pkt. 3a w brzmieniu:
„3a) innych formach wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub  fizyczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy,”.
2. § 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
„4) szkołach - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne szkoły podstawowe, w tym integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego, gimnazja, w tym integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego, szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, w tym integracyjne, dwujęzyczne z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,”.
3. W § 1 pkt. 10 po wyrazie „przedszkola” i przecinku dodaje się „inne formy wychowania  przedszkolnego” i przecinek.
4. W § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
 „2a. Niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Płock w przeliczeniu na jednego ucznia.”.
5. W § 2 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
„7a. Publicznym innym formom wychowania przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Płock w przeliczeniu na jednego ucznia.”.
6. Tytuł rozdziału III otrzymuje brzmienie:
„Tryb udzielania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, szkołom specjalnym, placówkom oświatowym i placówkom oświatowym specjalnym”.
7. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organ prowadzący przedszkole, inne formy wychowania przedszkolnego, szkołę, szkołę specjalną, placówkę oświatową, placówkę oświatową specjalną składa wniosek o udzielenie dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji w ZJO, ul. 3-go Maja 6, 09-402 Płock zawierający:
1) nazwę i adres przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły specjalnej, placówki oświatowej, placówki oświatowej specjalnej,
2) nazwę i adres podmiotu prowadzącego,
3) typ i rodzaj przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły specjalnej, placówki oświatowej, placówki oświatowej specjalnej,
4) status przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły specjalnej, placówki oświatowej, placówki oświatowej specjalnej (publiczna, niepubliczna),
5) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły specjalnej, placówki oświatowej, placówki oświatowej specjalnej,
6) numer i datę wydania decyzji o uprawnieniach szkoły publicznej,
7) numer i datę wydania zezwolenia na założenie publicznego przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły specjalnej, placówki oświatowej, placówki oświatowej specjalnej,
8) planowaną liczbę uczniów w roku, którego dotyczy wniosek o udzielenie  dotacji, z uwzględnieniem planowanej liczby uczniów w okresie styczeń – sierpień oraz w okresie wrzesień – grudzień,
9) planowaną liczbę uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach, szkołach specjalnych, placówkach oświatowych, placówkach oświatowych specjalnych dla młodzieży, z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności potwierdzonych orzeczeniem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
10) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.”.
8. § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Do 10 dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 7, organ prowadzący przedszkole, inne formy wychowania przedszkolnego, szkołę, szkołę specjalną, placówkę oświatową, placówkę oświatową specjalną składa w ZJO rozliczenie otrzymanej dotacji zawierające:
1)  w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, szkół specjalnych, placówek oświatowych, placówek oświatowych specjalnych niepublicznych - rzeczywistą liczbę uczniów w rozliczanym miesiącu, która winna być podana na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły specjalnej, placówki oświatowej, placówki oświatowej specjalnej, według stanu na 16 dzień miesiąca, za który rozliczana jest dotacja oraz planowaną liczbę uczniów w aktualnym miesiącu,
2)  w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, szkół specjalnych, placówek oświatowych, placówek oświatowych specjalnych publicznych - rzeczywistą liczbę uczniów w rozliczanym miesiącu, która winna być podana na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły specjalnej, placówki oświatowej, placówki oświatowej specjalnej, według stanu na 16 dzień miesiąca, za który rozliczana jest dotacja oraz planowaną liczbę uczniów w następnym miesiącu.”.
9. § 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, szkół specjalnych, placówek oświatowych, placówek oświatowych specjalnych niepublicznych ZJO przekazuje dotacje w okresach miesięcznych w 12 ratach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.”.
10. § 3 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, szkół specjalnych, placówek oświatowych, placówek oświatowych specjalnych publicznych ZJO przekazuje dotacje w okresach miesięcznych w 12 ratach z góry najpóźniej w pierwszym dniu miesiąca za bieżący miesiąc. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest ustawowo wolny od pracy dotacja może być przekazana w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca.”.
11. § 3 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Dotacja nie podlega przekazaniu w przypadkach:
1) niespełnienia warunków formalnych określonych w ust. 1;
2) niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 5, przy czym przekazanie dotacji nastąpi po dostarczeniu rozliczenia otrzymanej dotacji;
3) stwierdzenia podczas sprawdzania informacji, o których mowa w ust. 3, istotnej rozbieżności informacji podanych we wniosku ze stanem faktycznym, a w szczególności dotyczących zmiany typu i rodzaju przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły specjalnej, placówki oświatowej, placówki oświatowej specjalnej, czy organu prowadzącego;
4) utraty aktualności wpisu do ewidencji prowadzonej przez miasto Płock na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy - do dnia aktualizacji tego wpisu;
5) utraty aktualności wpisu do rejestru zezwoleń na założenie publicznego przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły specjalnej, placówki oświatowej, placówki oświatowej specjalnej prowadzonego przez miasto Płock wydanego w trybie art. 58 ustawy - do dnia aktualizacji tego wpisu.”.
12. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organ prowadzący przedszkole, inne formy wychowania przedszkolnego, szkołę, szkołę specjalną, placówkę oświatową, placówkę oświatową specjalną sporządza i przekazuje do ZJO w terminie do dnia 15 stycznia roczne rozliczenie przekazanej dotacji, ujęte w zbiorczym zestawieniu obejmującym:
1) informacje o kwocie przekazanej dotacji z wyszczególnieniem kwot części dotacji
przekazywanych w poszczególnych miesiącach roku, którego dotyczy rozliczenie,
2) informacje o faktycznej liczbie uczniów w poszczególnych miesiącach roku, którego
dotyczy rozliczenie.”.

§ 2
1. Przewodniczący Rady Miasta Płocka ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego jednolity tekst uchwały wraz z załącznikiem;
2. Prezydent Miasta Płocka w terminie jednego miesiąca od daty wejścia w życie uchwały ustali i przekaże Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka jednolity tekst uchwały wraz z załącznikiem uwzględniający zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

 

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały ma na celu dostosowanie przepisów prawa lokalnego dotychczas obowiązujących do nowej treści przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. nowelizacji ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2007 r., Nr 181, poz. 1292) umożliwia osobom prawnym lub fizycznym organizowanie publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. oraz wprowadza pojęcia gimnazjum dwujęzycznego i szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej.
Zgodnie z zapisem art. 80 ust. 2b znowelizowanej ustawy osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w publicznych formach określonych w rozporządzeniu MEN otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 50 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę. Art. 90 ust. 2d mówi, iż osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych formach określonych w rozporządzeniu MEN otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę.
Projekt uchwały w § 2 ust. 7a ustala dotacje dla publicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Płock, zaś § 2 ust. 2a dotacje dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości równej 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Płock.
Warunkiem otrzymania dotacji przez publiczne i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 25 czerwca 2008, godzina 16:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 197
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji