UCHWAŁA Nr 182/XI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007, zmienionej Uchwałą Nr 123/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007.

UCHWAŁA Nr 182/XI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 2007 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na rok 2007, zmienionej Uchwałą Nr 123/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na rok 2007.

Na     podstawie   art. 18   ust. 2   pkt 15   ustawy  z   dnia   8 marca  1990 roku   o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984,  Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568  i Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005r.  Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U.  z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337,Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz.327) i art. 91 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 i Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055)  i art. 35a ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776 z 1997 r., zmiany Dz.U. z 1997 r. Nr 160 poz. 1082, Dz.U. z 1998 r. Nr 99 poz. 628, Nr 106 poz. 668, Nr 137   poz. 887, Nr 156 poz. 1019, Nr 162 poz. 1118, Nr 162 poz. 1126, Dz.U. z 1999 r. Nr 49 poz. 486, Nr 90 poz. 1001, Nr 95 poz. 1101, Nr 111 poz. 1280, Dz.U. z 2000 r. Nr 48 poz. 550, Nr 119 poz. 1249, Dz.U. z 2001r. Nr 39 poz. 459, Nr 100 poz. 1080, Nr 125 poz. 1368, Nr 129 poz. 1444, Nr 154 poz. 1792, Nr 154 poz. 1800, Dz.U. z 2002 r. Nr 169 poz. 1387, Nr 200 poz. 1679, Nr 200 poz. 1683, Nr 241 poz. 2074, Dz.U. z 2003 r. Nr 7 poz. 79, Nr 90 poz. 844, Nr 223 poz. 2217, Nr 228 poz. 2262, Dz.U. z 2004 r. Nr 96   poz. 959, Nr 99 poz. 1001, Nr 240 poz. 2407, Dz.U. z 2005r. Nr 44 poz. 442, Nr 132 poz. 1110, Nr 163 poz.1362, Nr 164 poz. 1366, Nr 167 poz. 1398, Dz.U. z 2006r.  Nr 63 poz.440, Nr 94 poz. 651, Nr 170 poz.1217, Dz.U. z 2007r. Nr 23 poz.144, Nr 115 poz.791)  - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje   się  zwiększenia   oraz   przemieszczeń   środków    finansowych
    Państwowego   Funduszu Rehabilitacji   Osób   Niepełnosprawnych   przeznaczonych na
    realizację  zadań  z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej    poprzez   zmianę      
    załącznika   Nr 1  do   Uchwały Nr 80/VII/07 Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  27 marca
    2007r.,  zmienionej Uchwałą Nr 123/IX/07  Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007r.
2. Aktualny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca
    2007r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U z a s a d n i e n i e

Na podstawie postanowień art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z 1997 r. ze zm.) rada powiatu w drodze uchwały dokonuje określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej, na realizację których przeznacza środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obowiązujące zapisy cyt. ustawy umożliwiają samorządom terytorialnym, w tym Radzie Miasta Płocka planowanie wydatków z zakresu realizacji w/w zadań zgodnie z lokalnymi potrzebami.
Zgodnie z pismem Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 7 sierpnia 2007r. /Znak WF/1045w/2007/ zwiększona została przez Zarząd Funduszu wysokość środków przypadających według algorytmu na realizację  zadań  z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku bieżącym na rzecz powiatu płockiego grodzkiego do kwoty 3.939.342zł (nastąpiło zatem zwiększenie o kwotę 461.225 zł).
Niewykorzystane kwoty: 6.600zł z turnusów rehabilitacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży oraz 10.000zł z dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych należy przeznaczyć na realizację zadań zgodnie z art. 35a cytowanej na wstępie ustawy.
W roku bieżącym utrzymuje się bardzo duże zainteresowanie dofinansowaniem uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Zainteresowanie to dotyczy wniosków składanych przez dorosłe osoby niepełnosprawne.
Coraz więcej osób niepełnosprawnych potrzebuje w codziennym funkcjonowaniu wspomagania w formie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Przeznaczone na ten cel na rok bieżący środki finansowe okazały się niewystarczające.
Również większym zainteresowaniem w roku bieżącym cieszą się szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych.
Mając na uwadze powyższe, w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym skorzystania z aktywnej formy rehabilitacji jaką stanowi uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym, kwotę 100.000 złotych przeznacza się na dofinansowanie uczestnictwa dorosłych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  w turnusach rehabilitacyjnych. Uczestnictwo osoby niepełnosprawnej w turnusie przyczynia się z pewnością do poprawy jej sprawności, rozwija umiejętności społeczne oraz pozwala na realizację i rozwijanie zainteresowań.
Kwotę 10.000zł przeznacza się na szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji oraz zwiększenia szansy na zatrudnienie – zgodnie z wnioskiem Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 17.08.07r.
Wobec występujących potrzeb osób niepełnosprawnych dotyczących likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, kwotę 95.000zł przeznacza się na realizację tych zadań dla osób dorosłych oraz kwotę 25.000zł na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Likwidacja barier „funkcjonalnych” umożliwia osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania oraz komunikowanie się ze środowiskiem.
Na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób dorosłych przeznacza się kwotę 247.825zł. Kwota ta pozwoli na zrealizowanie wszystkich złożonych do chwili obecnej wniosków z tego zakresu.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 30 sierpnia 2007, godzina 12:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 172
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji