UCHWAŁA Nr 823/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej

UCHWAŁA  Nr 823/LVII/10
RADY  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 28 września 2010 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej


w Płocku Projektu konkursowego pn.: „Szkolenie strażaków ratowników Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej szansą na zwiększenie kwalifikacji zawodowych oraz gwarancją skuteczności działań ratowniczych i humanitarnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 16, art. 9 ust. 1, art. 12 pkt 11, art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r.: Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2007 r.: Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U.
z 2009 r.: Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r.: Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
1.Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Projektu konkursowego pn.: „Szkolenie strażaków ratowników Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej szansą na zwiększenie kwalifikacji zawodowych oraz gwarancją skuteczności działań ratowniczych i humanitarnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (zwanego dalej: „Projektem”), zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.Projekt będzie realizowany w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.
3.Całkowita wartość Projektu wynosi 49.450,00 PLN.
4.Wkład własny wynosi 0,00 PLN.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Złożony projekt do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych finansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego jest projektem szkoleniowym skierowanym do strażaków członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ratowników Państwowej Straży Pożarnej. Finansowany są w całości ze środków Unii Europejskiej i opiewa na kwotę 49 450 zł. Szkolenie pozwoli na pogłębienie swojej wiedzy i uzyskanie nowych kwalifikacji dla ratowników – nurków. Ukończenie szkolenia jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania grupy nurkowej. Specyfika działań ratowniczych prowadzona przez nurków wymusza na tej grupie strażaków ciągłe szkolenie oraz doskonalenie swoich umiejętności. Ponadto grupa musi być sukcesywnie odmładzana poprzez wprowadzanie do niej młodych strażaków. Przeszkolenie jak największej ilości osób pozwala na wykorzystanie ich w czasie prowadzonych akcji szczególnie takich, które wymagają jednoczesnego zaangażowania dużej ilości osób. Projekt ma przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu poprzez udział w szkoleniu, zdobycie nowych kwalifikacji, możliwość niesienia pomocy innym ludziom. Wniosek nie jest działaniem chwilowym obejmującym przeciwdziałanie wykluczeniu i integrację społeczną tylko w czasie realizacji projektu, ale rozciąga się na lata. Udział w szkoleniu  jest pierwszym krokiem, ukierunkowaniem i daniem przykładu, jak można działać
z drugim człowiekiem na korzyść innych ludzi i środowiska naturalnego.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 29 września 2010, godzina 11:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 210
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji