UCHWAŁA Nr 1022/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku
w sprawie :wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Nałkowskiej w Płocku.

UCHWAŁA Nr 1022/LXII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 2006 roku

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Nałkowskiej w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128 )  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U z 2004r. Nr 261 poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420, Nr175, poz.1459) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje;  

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej części działek nr 148/6 i nr 191/1  o powierzchni  łącznej 160 m2 zlokalizowanych przy ulicy Nałkowskiej w Płocku z przeznaczeniem pod uprawy na okres 2 lat.

§2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

Z wnioskiem o  dzierżawę  gruntu o pow. 160 m2  zlokalizowanego jako część działek nr 148/6 i 191/1  przy ulicy Nałkowskiej w Płocku z przeznaczeniem pod uprawy wystąpił dotychczasowy dzierżawca.
Poprzednie umowy dzierżawy  obejmowały okresy: od 01.12.1998 r. do 30.11.1999 r., od 01.03.2000 r. do 31.12.2000r. , od 01.01.2001r. do 30.11.2001r., od 01.12.2001r. do 30.11.2002r., od 01.12.2002r. do 30.11.2003r., od 01.12.2003r. do 31.12.2004r. i od 01.01.2005r. do 31.12.2006r.  to jest łącznie 7 lat 9 miesięcy.
Zespół doradczy zajmujący się przygotowaniem nieruchomości gminy Płock i Skarbu Państwa do trwałego i tymczasowego rozdysponowania pozytywnie zaopiniował wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy na okres 2 lat.
Kompetencje w zakresie podjęcia decyzji o wydzierżawieniu należą do Rady Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 02 listopada 2006, godzina 08:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 157
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji