Uchwała Nr 447/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia protestu Witolda Kraśniewskiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała Nr 447/XXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia  16 marca  2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia protestu Witolda Kraśniewskiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804; z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz. U.  2003r. Nr 80 poz.717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz Uchwałą nr 485/XXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Podolszyce Południe w Płocku, po rozpatrzeniu protestu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku wniesionego w dniu 03 października 2003r. przez Witolda Kraśniewskiego, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:


§ 1


Protest dotyczący przesunięcia nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonej dla terenu oznaczonego na rysunku projektu planu symbolem 6MW na odległość 54 m od istniejącego budynku przy ul. Czwartaków 16 – odrzucić w całości.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


        
UZASADNIENIE


Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 25 sierpnia do dnia 22 września 2003r.

W dniu 03.10.2003r. Pan Witold Kraśniewski złożył do Urzędu Miasta Płocka pismo z uwagami do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku. W przedmiotowym piśmie wnoszący wnioskuje o „zwiększenie odległości z planowanych 18 m do minimum 54 m w zabudowie ścisłej pomiędzy budynkiem mieszkalnym przy ul. Czwartaków 16 a planowanymi w projekcie zabudowami po stronie wschodniej tego budynku, w celu dostatecznego nasłonecznienia ze wschodu oraz z południa pieszego pasażu – Paderewskiego, a przede wszystkim w celu dosłonecznienia także niższych kondygnacji wschodniej bloku Czwartaków 16.”
Po analizie treści w/w pisma zostało ono uznane jako protest do przedmiotowego projektu planu.
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt.8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył przedmiotowy protest i Zarządzeniem Nr 970/2003 z dnia 28 listopada 2003r. postanowił o jego nieuwzględnieniu.

W projekcie planu nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenu oznaczonego symbolem 6MW ustalona została wzdłuż wschodniej granicy ul. Paderewskiego w odległości 18 m od istniejącej zabudowy wielorodzinnej przy ul. Czwartaków 16. Ulica Paderewskiego jest fragmentem głównego ciągu spacerowo – usługowego łączącego osiedla Podolszyce Północ i Podolszyce Południe. Na przedmiotowym odcinku ciąg ten ma charakter pasażu obudowanego budynkami mieszkalnymi z dopuszczeniem usług lokalizowanych w dolnych kondygnacjach (parter, piętro). Proponowane przez wnioskodawcę przesunięcie linii zabudowy na odległość 54 m od istniejącej zabudowy przy ul. Czwartaków 16 całkowicie uniemożliwiłoby zorganizowanie przestrzeni w formie ciągu pieszego. Usytuowanie projektowanych budynków na terenie 6MW będzie musiało być zgodne z obowiązującymi przepisami budowlanymi, a na ich odległość od istniejącej zabudowy będzie rzutować zarówno ich wysokość, jak również wysokość budynków istniejących.

Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, należy uznać, że protest winien być odrzucony w całości, a ustalenia projektu planu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, winny być utrzymane.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 09:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 431
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji