UCHWAŁA Nr 354/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Józefa i Wandy Petrykowskich do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Ciechomickiej w Płocku.

UCHWAŁA Nr 354/XIX/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Józefa i Wandy Petrykowskich do projektu miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu położonego przy ul. Ciechomickiej w Płocku.

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz.717) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268 z 2001 r. Nr 5 poz.42,
Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804 oraz z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i z 2003r. Nr 80, poz.717) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz. 1806
i Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i z 2003r. Dz.U. Nr 165, poz. 1568) oraz Uchwałą nr 862/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu położonego przy ul. Ciechomickiej w Płocku, po rozpatrzeniu zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Ciechomickiej w Płocku wniesionego w dniu 4 sierpnia 2003 r. przez Józefa i Wandę Petrykowskich, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Zarzut dotyczący przebiegu północno-wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Ciechomickiej odrzucić w całości.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


W dniach od 16 czerwca do 19 lipca 2003 r. został wyłożony do publicznego wglądu, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Ciechomickiej w Płocku.
W dniu 4 sierpnia 2003 r. wpłynęło do Urzędu Miasta Płocka pismo Józefa i Wandy Petrykowskich. Pismo zostało zakwalifikowane jako zarzut do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Ciechomickiej w Płocku, ze względu na uznanie istnienia interesu prawnego Józefa i Wandy Petrykowskich w zakresie możliwości zagospodarowania działki o nr ew. 150 (dawny nr 127/2), której zgodnie z danymi ewidencyjnymi, są właścicielami.
W piśmie zgłaszający kwestionują zbyt duży rozstaw linii rozgraniczających ul. Ciechomickiej ponieważ budynek, który aktualnie zamieszkują znajduje się częściowo w liniach rozgraniczających tej ulicy a realizacja planu spowoduje niemożność dalszego w nim zamieszkiwania. Zgodnie z projektem planu na terenie działki, której zarzut dotyczy wyznaczony został przebieg północno-wschodniej linii rozgraniczającej ul. Ciechomickiej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KZ. W projekcie planu przedmiotowa ulica została sklasyfikowana jako ulica zbiorcza o szerokości 25 m w liniach rozgraniczających.
W obowiązującym  Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck ( zatwierdzonym w dniu 5 grudnia 1994r. Uchwałą Nr 22/V/94 przez Radę Gminy w Łącku-Dziennik Urzędowy Województwa Płockiego Nr 9 z dnia 8 grudnia 1994r. poz.134 ) ulica Ciechomicka została również sklasyfikowana jako ulica zbiorcza o szerokości 25 m w liniach rozgraniczających. Obecnie ulica ta, wraz z ulicami Góry i Łącką tworzy główną oś komunikacyjną terenów podlegających silnej urbanizacji.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 ) minimalna szerokość linii rozgraniczających ulic zbiorczych na terenach zabudowanych wynosi 20,0 m, zaś „Wytyczne projektowania ulic” zatwierdzone w 1992 r. przez Generalnego  Dyrektora Dróg Publicznych, z zaleceniem stosowania ich przy projektowaniu, określają linie rozgraniczające ulic zbiorczych, obsługujących zespoły osiedli mieszkaniowych lub dzielnic przemysłowych w rozstawie od 30 do 40 m.
 W związku z powyższym  oraz z uwagi na konieczność prowadzenia infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulicy i zachowania normatywnych odległości pomiędzy poszczególnymi mediami, w przedmiotowym projekcie planu linie rozgraniczające ulicy Ciechomickiej przyjęto w rozstawie 25,0 m.
Projekt planu został uzgodniony pozytywnie przez Miejski Zarząd Dróg.
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania Prezydent Miasta Płocka zarządzeniem Nr 900/2003r. z dnia 18 listopada 2003r. zdecydował o nieuwzględnieniu zarzutu.
Rozpatrując powyższy zarzut Rada Miasta Płocka postanawia utrzymać ustalenia projektu planu dotyczące przebiegu północno-wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Ciechomickiej, zgodnie  z załącznikiem do niniejszej uchwały.
W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, z wyjątkiem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających właściciela w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z art. 33 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa
w zakresie wynikającym z tego planu.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, uznać należy, że zarzut Józefa i Wandy Petrykowskich winien być odrzucony w całości. Niemniej, jeżeli uchwalenie  planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało niemożnością korzystania przez właścicieli z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, wówczas przysługują im roszczenia przewidziane w art. 36 wymienionej wyżej ustawy.
Wnoszący zarzut mają prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia wyciągu z niniejszej uchwały wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 6.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 06 stycznia 2004, godzina 11:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 245
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji