Uchwała Nr 762/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 574/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 762/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 574/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka.

Na podstawie art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416,
Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206,
Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
W „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka” stanowiącym załącznik do uchwały nr 574/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 145, poz. 4422 zmienionej uchwałą nr 703/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„pkt 3) szkole – należy przez to rozumieć szkoły dla młodzieży, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych prowadzone lub dotowane przez Miasto Płock oraz publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych, które otrzymują dotację z budżetu państwa zlokalizowane na terenie miasta Płocka,”.

2/ w załączniku „Wniosek o przyznanie stypendium miejskiego dla uczniów za …. semestr roku szkolnego ……” w części objaśnienia do wniosku pkt I otrzymuje brzmienie:
„ pkt I. Stypendium miejskie dla uczniów może otrzymać uczeń uczęszczający do szkół,
o których mowa w § 3 pkt 3 Regulaminu oraz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (poniżej 1.008,00 zł netto miesięcznie).”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 maja 2010 r.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

 

 

Uzasadnienie

Zadania Zarządu Jednostek Oświatowych określone są ogólnie art. 5 ust. 7 i 9 ustawy o systemie oświaty. W przepisie tym wskazany jest charakter obsługowy jednostek tego typu, tworzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.
W związku z koniecznością dostosowania statutów jednostek organizacyjnych Miasta Płocka do przepisów nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) opracowano nowy Statut Zarządu Jednostek Oświatowych uwzględniający nowe przepisy prawa.
Ponadto uaktualniono i doprecyzowano treść statutu stosownie do zmian realizowanych zadań, które nastąpiły od ostatniej nowelizacji z roku 2006. Dotyczy to między innymi zadań z zakresu sprawozdawczości i realizowanych programów stypendialnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 02 lipca 2010, godzina 09:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 196
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji