Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 855/XLIX/05
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 855/XLIX/05

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 855/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku

Sposób realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań gminy oraz zasady ich finansowania.

Zagospodarowanie terenu objętego planem nie wywoła potrzeby realizacji inwestycji, które należałyby do zadań własnych gminy, ponieważ obejmuje tereny  przeznaczone pod zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (RM/MN) przewidziane do zagospodarowania przez prywatnych inwestorów. W/w inwestycje będą realizowane na podstawie, Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą” zatwierdzonego uchwałą Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000r., opublikowanego w Dzienniku  Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2001r. Nr 22, poz. 194.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 16 grudnia 2005, godzina 08:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 648
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji